Giới thiệu bài: Thái độ của người dân đối với dân chủ và thị trường qua điều tra giá trị thế giới 2001 (WVS 2001)// Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 1 năm 2003. (09/08/2010)

Bài viết trình bày những phân tích so sánh về thái độ của người dân Việt Nam đối với dân chủ và cơ chế thị trường với thái độ của người dân các nước Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản), Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada) và một vài nước khác ở châu Phi và Nam Mỹ. Những phân tích so sánh này dựa trên số liệu thu thập từ cuộc Điều tra Giá trị Thế giới tiến hành ở Việt Nam và một số nước khác trên thế giới năm 2001.

Giới thiệu bài: Hướng phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa//Trần Bạch Đằng/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 1 năm 2003._Tr. 43-46 (09/08/2010)

Trong bài viết này tác giả đề cập hướng phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giới thiệu bài: Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực quản lý ở nước ta quá khứ và hiện tại// Đặng Xuân Thao/ Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 1 năm 2003, tr. 32-37. (09/08/2010)

Trên cơ sở nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đặc biệt nhân lực quản lý đóng vai trò quan trọng đối với quốc gia khi muốn hội nhập vào nền kinh tế thế giới và phát triển liên tục, bền vững, tác giả đi sâu phân tích công tác này ở nước ta qua một số giai đoạn; đồng thời lý giải nguyên nhân của tình trạng hạn chế về năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Giới thiệu bài: Một số thuận lợi và khó khăn của nhà doanh nghiệp nữ trong thời điểm hiện nay// Bùi Thị Kim Quỳ/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2002. (09/08/2010)

Một số thuận lợi và khó  khăn của nhà doanh nghiệp nữ  trong thời điểm hiện nay là bài viết của tác giả Bùi Thị Kim Quỳ được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, Số 3(3), 2002. Thông qua việc tiếp xúc với các nhà doanh nghiệp nữ ở Việt Nam, tác giả bài viết đã phân tích những nét chung về các nhà doanh nghiệp nữ cùng với những thuận lợi, khó khăn của họ trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay.

Giới thiệu bài: Toàn cầu hóa và sự biến động của một số giá trị ở Việt Nam// Hồ Sĩ Quý/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2002. (09/08/2010)

Bài viết  Toàn cầu hóa và sự biến động của một số giá trị ở Việt Nam của tác giả Hồ Sĩ Quý được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, Số 3(3), 2002. Bài viết đã phân tích xu thế của toàn cầu hóa và sự biến đổi của một số giá trị ưu tội của người Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Giới thiệu bài: Một số vấn đề đói, nghèo của nhóm hộ thuộc diện khó khăn nhất trong cộng đồng ở nông thôn Việt Nam// Nguyễn Trọng Xuân/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2002 (09/08/2010)

Bài viết  Một số vấn đề đói, nghèo của nhóm hộ thuộc diện khó khăn nhất trong cộng đồng ở nông thôn Việt Nam của tác giả Nguyễn Trọng Xuân được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3(3), 2002. Từ việc phân tích tình trạng đói nghèo của Việt Nam, bài viết đã đi đến nhận diện nhóm hộ thuộc diện khó khăn nhất trong cộng đồng ở nông thôn Việt Nam hiện nay là những ai; tại sao họ lại thuộc nhóm đó; và bằng cách nào để có thể giúp họ khỏi tình cảnh mà họ đang tồn tại?

Giới thiệu bài: Phát triển con người và chỉ số phát triển con người (HDI)// Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 3 năm 2002. (09/08/2010)

Bài viết trên đây của tác giả Phạm Minh Hạc được  đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 (3), 2002. Bài viết đã phân tích sự chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng sang mô hình phát triển ở trên thế giới, và theo đó là sự ra đời của khái niệm về phát triển con người cùng với chỉ số đo lường phát triển con người HDI.

Giới thiệu bài: Người Chứt: Đói nghèo và thoát đói nghèo// Đỗ Thịnh/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2 năm 2002 (22/07/2010)

Bài viết Người Chứt: Đói nghèo và thoát đói nghèo của tác giả Đỗ Thịnh được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, Số 2(2), 2002. Bài viết đã khái quát tình trạng đói nghèo và dấu hiệu của việc thoát nghèo tại xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) – một nơi tập trung nhiều người đồng bào dân tộc Chứt sinh sống.

Giới thiệu bài: Nhà nước và sự phát triển con người trong quá trình Đổi mới ở Việt Nam// Bùi Tất Thắng/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2 năm 2002 (22/07/2010)

Bài viết Nhà nước và sự phát triển con người trong quá trình Đổi mới ở Việt Nam của tác giả Bùi Tất Thắng được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2(2), 2002. Từ việc đặt vấn đề về cần xác định lại vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế, tác giả cũng đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp phát triển con người.

Giới thiệu bài: Quan hệ xã hội và nguồn vốn xã hội ở Việt Nam: Điều tra Giá trị Thế giới 2001// Russell J. Dalton, Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị, Thụy Như Ngọc._Số 2 năm 2002 (22/07/2010)

Bài viết Quan hệ xã hội và nguồn vốn xã hội ở Việt Nam: Điều tra Giá trị Thế giới 2001 của các tác giả Russell J. Dalton, Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị và Thụy Như Ngọc được đăng trên Tạp chí nghiên cứu Con người, số 2(2), 2002. Bài viết đã đề cập đến các mô hình quan hệ xã hội và nguồn vốn xã hội ở Việt Nam dựa trên việc phân tích kết quả Điều tra Giá trị thế giới (WVS) ở Việt Nam năm 2001. Các câu hỏi được đặt ra trong bài viết là tìm hiểu xem những thay đổi đang diễn ra trong tình hình kinh tế và chính trị của Việt Nam có liên quan đến những thay đổi trong đời sống xã hội hay không; những thay đổi xã hội này có ảnh hưởng tới sự kết nối xã hội của các cá nhân, bản chất của các mối quan hệ trong các nhóm xã hội hay không; liệu các hình thức vốn xã hội có đang phát triển ở Việt Nam hay không; và những xu hướng này có tác động gì đến thái độ đối với gia đình và giới?

Các tin cũ hơn.............................