Giới thiệu bài: Tâm lý học đầu thế kỷ 21/ Phạm Minh Hạc// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3, 2003 (28/11/2010)

Có nhiều cách nhận diện khoa học tâm lý đầu thế kỷ XXI; nhận diện qua các tác giả kinh điển trong lịch sử tâm lý học, các bộ môn (hay vấn đề) đang được tập trung nghiên cứu, các dòng tâm lý học đang được đánh giá có nhiều triển vọng. Đề cập đến các tác giả kinh điển từ thời cổ đại phải nhắc đến 33 nhà triết học, tâm lý học, sinh học…

Giới thiệu bài: Tiến hóa văn hóa và cạn kiệt môi trường Văn hóa con người dưới góc độ môi sinh/Vũ Thị Minh Chi / Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 6 năm 2003 (28/11/2010)

Tiến hóa văn hóa và cạn kiệt môi trường Văn hóa con người dưới góc độ môi sinh là bài viết của tác giả Vũ Thị Minh Chi, bài viết nhằm tìm hiểu những nghiên cứu tiêu biểu của trường phái « tiến hóa mới » có chú ý mối quan hệ giữa biến đổi văn hóa và sự khai thác – tiêu thụ năng lượng, từ đó nhìn nhận lại cách sống của con người khi phải đối mặt với vấn đề cạn kiệt môi trường.

Giới thiệu bài: Triết lý vì con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh/Phạm Xuân Hoàng/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 6 năm 2003 (28/11/2010)

Tác giả bài viết đã đi sâu phân tích triết lý vì con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả chỉ ra rằng, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh sớm có ý thức về thân phận con người, con người dân tộc và con người với tư cách là nhân loại, ý thức về nỗi khổ đau của con người để tìm cách giải phóng con người. Hồ Chí Minh bàn về con người với những thời điểm lịch sử cụ thể để xem xét nghiên cứu, giải quyết vấn đề con người. Với quan điểm này quy định phương pháp luận của Hồ Chí Minh về con người và được thể hiện rõ nét thông qua các bài viết, bài nói của mình.

Giới thiệu bài: Định hướng giá trị nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn/Lê Hương / Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 6 năm 2003 (28/11/2010)

Bài viết của tác giả đi sâu phân tích định hướng giá trị nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở hai cấp độ : cấp độ mong muốn và cấp độ hoạt động thực tiễn (thể hiện ở tính tích cực trong hoạt động nghề nghiệp của họ).

Giới thiệu bài: Phát triển con người bền vững là trọng điểm của chất lượng giáo dục/Phạm Minh Hạc / Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 6 năm 2003 (28/11/2010)

Nội dung bài viết nhằm phân tích và khẳng định rõ quan điểm phát triển con người bền vững là trọng điểm của chất lượng giáo dục thông qua 3 nội dung cơ bản : (1) Thời đại ngày nay và vấn đề chất lượng giáo dục ; (2) Từ nội dung giáo dục đến chất lượng giáo dục ; (3) Quan niệm « Chất lượng giáo dục » và « nền giáo dục có chất lượng ».

Giới thiệu bài: Vài nét về chỉ số phát triển con người của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Đỗ Ngọc Yên/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 5 năm 2003 (28/11/2010)

Bài viết của tác giả đi sâu phân tích việc xem xét các chỉ số phát triển con người trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trên 3 khía cạnh chính : kinh tế, sức khỏe và giáo dục.

Giới thiệu bài: Tồn tại người trong Học thuyết Mác về con người / Đặng Hữu Toàn/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 5 năm 2003 (28/11/2010)

Bài viết đã đi sâu phân tích về khái niệm tồn tại người của C.Mác, và xem đây là một khái niệm nền tảng trong học thuyết Mác về con người. Tác giả nhấn mạnh từ khái niệm này, C.Mác và Ph.Ăngghen đã đưa ra những luận điểm, quan điểm, tư tưởng duy vật biện chứng về con người, bản chất con người, mối quan hệ của con người – tự nhiên – xã hội, vai trò chủ thể sáng tạo lịch sử của con người và sự giải phóng con người.

Giới thiệu bài: Văn hóa Việt Nam – Biện chứng của các giá trị dân tộc và giá trị thế giới / Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 5 năm 2003 (28/11/2010)

Bài viết đã đi sâu phân tích bốn khía cạnh cơ bản: (1) Văn hóa, văn minh Việt Nam; (2) Được thế giới công nhận; (3) Bản sắc văn hóa Việt Nam; (4) Bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thụ tinh hoa văn hóa nhân loại. Đa dạng trong thống nhất, thống nhất trong đa dạng. Bốn khía cạnh chính này đã thể hiện rõ nét quan điểm của tác giả về văn hóa Việt Nam.

Gt bài: Đề xuất một số quan điểm về tăng cường năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội/Nguyễn Đình Tấn/ Tc Nghiên cứu Con người/số 6(21)2005 (08/09/2010)

Vị  trí, vai trò vô cùng quan trọng của phụ nữ,  đặc biệt là vai trò của cán bộ nữ trong sự nghiệp cách mạng và phát triển kinh tế, xã hội của nước ta luôn được Đảng và Nhà nước nhìn nhận và khẳng định. Bài viết của PGS. TS Nguyễn Đình Tấn đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(21)2005 đã có những phân tích về tình hình nữ giới và công tác cán bộ nữ ở nước ta, điểm lại một số những văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng chỉ đạo về phụ nữ và nâng cao năng lực cán bộ nữ, đồng thời đề xuất một số quan điểm về tăng cường năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị xã hội.

Giới thiệu bài: Một số đặc điểm nhân cách người Việt Nam hiện nay/ Phạm Minh Hạc & Vũ Minh Chi/ Tạp chí Nghiên cứu Con người/số 6(21)2005. (08/09/2010)

Đây là một bài viết thú vị về một số biến đổi về lối sống, lối nghĩ của người Việt Nam trong thời kỳ nước ta ngày một hội nhập quốc tế sâu rộng. Hai tác giả chủ yếu tập trung vào việc tổng kết, rút ra một số đặc điểm nhân cách người Việt Nam hiện nay trên cơ sở phân tích một vài kết quả nghiên cứu nhân cách được tiến hành từ sau Đổi mới trở lại đây, cụ thể là tập trung vào các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước (thuộc 3 chương trình Khoa học Công nghệ KX07, KHXH04, và KX05 được tiến hành có hệ thống suốt từ năm 1990 đến năm 2005).

Các tin cũ hơn.............................