Giới thiệu bài: Nghiên cứu phức hợp về con người từ M.Scheler đến E.Morin và I.T. Frolov /Hồ Sĩ Quý// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 4, 2004. (09/12/2010)

  Với bài viết “nghiên cứu phức hợp về con người”, PGS.TS. Hồ Sĩ Quý đã trình bày cách tiếp cận trong nghiên cứu phức hợp về con người. Tiếp cận phức hợp về con người không phải là phương thức hoàn toàn mới. Người ta biết tới lối nhận thức này ngay từ thời cổ đại. Thời đó Diogene, Socrate và Democrite đã nhìn nhận con người như một thực thể toàn vẹn và chủ trương khám phá con người trong tính không chia cắt được của nó.

Giới thiệu bài: Bản lĩnh Việt Nam/Trần Văn Giàu// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 4, 2004. (09/12/2010)

 Bài viết “Bản lĩnh Việt Nam” của GS. Trần Văn Giàu đã chứng minh cho chúng ta thấy bản lĩnh của người Việt Nam được thể hiện qua các cuộc đấu tranh giữ nước từ thời Văn Lang đến khi dân tộc hoàn toàn được giải phóng.

Giới thiệu bài: Vấn đề nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đầu thế kỷ XXI /Phạm Minh Hạc// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 4, 2004. (09/12/2010)

Bước vào thế kỷ XXI cùng với vấn đề hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn cầu hóa, bảo vệ môi trường, quy mô và chất lượng dân số... nổi lên vấn đề con người và tâm lý con người, nhân cách con người, trí tuệ con người, nguồn lực con người. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đặt vấn đề con người là vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong các thập kỷ đầu thế kỷ mới.

Giới thiệu bài: Điều tra giá trị về dân chủ và thị trường ở Việt Nam/ Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3, 2004. (09/12/2010)

Dân chủ và thị trường là hai thành tựu nổi bật nhất của văn minh nhân loại, đặc biệt trong thế kỷ 20 và trở thành hai động lực quan trọng gắn bó với nhau đưa thế giới đạt đến tiến bộ. Ở Việt Nam, thời đại dân chủ bắt đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cuộc cách mạng giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân, lập ra nền dân chủ cộng hòa đầu tiên với Hiến pháp được Quốc hội thông qua khẳng định tất cả các quyền trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Giới thiệu bài: Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Duy Quý// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3, 2004. (09/12/2010)

 Quá  trình hình thành tư tưởng về vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc của Hồ Chí  Minh được gắn liền với các sự kiện lịch sử những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, qua thực tế ở nhiều nước trên thế giới, Người cho rằng: “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Giới thiệu bài: Tìm hiểu quan niệm về xã hội học tập tập trung vào phát triển con người/Phạm Minh Hạc// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3, 2004 (09/12/2010)

 Để tìm hiểu quan niệm về xã hội học tập tập trung vào phát triển con người, bài nghiên cứu đã tập trung vào làm rõ 3 vấn đề: sự ra đời và nội hàm khái niệm về xã hội học tập, tổ chức xã hội học tập như thế nào và việc xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Giới thiệu bài: Thực trạng môi trường: Vài số liệu đáng quan tâm về môi sinh toàn cầu và môi sinh ở Việt Nam/ Hồ Sĩ Quý// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ số 2 (11), 2004._ tr. 19 - 37. (09/12/2010)

Sự  phát triển của xã hội hiện đại với những thành tựu to lớn về phương diện văn minh vật chất từ nửa sau thế kỷ XX đã tạo nên áp lực nặng nề của con người đối với môi trường tự nhiên, làm cho giới tự nhiên mất đi khả năng tự phục hồi. Sự suy thoái môi trường đã tiềm tàng nguy cơ khủng hoảng sinh thái toàn cầu. Mặc dù đã được nhiều chính phủ và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là giới khoa học liên tục tổ chức các hoạt động cụ thể để bảo vệ môi sinh và đã thu được một số kết quả. Tuy nhiên những cố gắng đó vẫn chưa đủ để chặn đứng nguy cơ khủng hoảng sinh thái và bức tranh môi trường thế giới vẫn đang còn là một bức tranh không mấy sáng sủa.

Giới thiệu bài: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về sức khỏe, vị trí của công tác chăm sóc sức khỏe và mối quan hệ giữa cá thể và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe/ Phạm Mạnh Hùng// Tạp chí Nghiên cứu (09/12/2010)

Chủ  tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ  đại của Đảng và của nhân dân ta, Người không những chỉ đường dẫn lối cho cách mạng Việt Nam nói chung mà còn dẫn đường chỉ lối cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân ta trong cuộc cách mạng này. Bài viết này tập trung vào trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh với khái niệm sức khỏe, vị trí của chăm sóc sức khỏe và mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe.

Giới thiệu bài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng con người/ Phạm Minh Hạc // Tạp chí Nghiên cứu Con người._ số 2 (11), 2004._tr. 3-6 (09/12/2010)

Trong toàn bộ di sản của chủ tịch Hồ Chí  Minh thì di sản về con người nổi bật hàng đầu, bài viết nhấn mạnh đến tư tưởng của Bác về  vấn đề đạo đức như cần, kiệm, liêm, chính và việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ sau cũng như những suy nghĩ của tác giả về tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại đất nước ta đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường.

Giới thiệu bài: Mấy nguyên tắc về khoa học con người/ Trần Văn Toàn// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ số 1 (10), 2004._tr. 59 – 71. (09/12/2010)

Bài viết này tập trung vào việc đề cập đến những khái niệm có sẵn “nhưng thường không nói ra khi người ta đi vào tri thức khoa học”. Trước hết là khái niệm “chân lý” rồi đến khái niệm “khoa học”, sau đó lại nói về khoa học và thiên nhiên, sau cùng mới đề cập đến khoa học về con người.

Các tin cũ hơn.............................