Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở năm 2020: Di cư và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Nghiên cứu trường hợp thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

15/07/2021

Kế thừa một số kết quả nghiên cứu lý luận về di cư và phát triển con người của đề tài cơ sở năm 2019 do chủ nhiệm thực hiện, nội dung chính của đề tài này bên cạnh việc trình bày mối liên hệ giữa di cư và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn tập trung vào nghiên cứu và phân tích thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế công lập ở nơi đến của người di cư tự do.trên các khía cạnh như: 1) Tính sẵn có của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm chính sách và các loại hình chăm sóc sức khỏe, vấn đề bảo hiểm xã hội cho người di cư; chất lượng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 2) Chất lượng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm cơ sở trang thiết bị, năng lực của nhân viên y tế, thái độ đối với đối tượng sử dụng dịch vụ và thời gian đáp ứng dịch vụ; 3) Tính phù hợp của dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm khả năng chi trả, sự phù hợp về nhu cầu sử dụng dịch vụ; sự phù hợp về mặt văn hóa, xã hội của người di cư. 

The older news.............................