Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở năm 2016: Một số vấn đề lý luận về đào tạo nhân tài

10/03/2020

Với mục tiêu tìm hiểu, làm rõ các vấn đề lý luận chung về đào tạo nhân tài, nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận hệ thống và phương pháp phân tích tài liệu.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của nghiên cứu được trình bày theo ba nội dung: Một số quan điểm về đào tạo nhân tài của một số nước trên thế giới, một số lý thuyết về đào tạo nhân tài và một số quan điểm về đào tạo nhân tài ở Việt Nam.

Các quan điểm về đào tạo nhân tài của một số nước trên thế giới hiệu nay bao gồm: phát triển giáo dục- đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh tri thức; nhân tài là chiến lược ưu tiên hàng đầu.

Trong nghiên cứu này, tác giả đi sâu phân tích làm rõ lý thuyết nhân tài 3C (talent= competence * commitment * contribution; nhân tài =  năng lực * cam kết * cống hiến), Lý thuyết này được Dave Ulrich xây dựng sau khi khảo sát trên hàng nghìn doanh nghiệp, phỏng vấn hơn 40.000 nhân sự được đánh giá cao trên khắp thế giới. Theo lý thuyết này, các biến năng lực, cam kết, cống hiến được kết nối với nhau theo cấp số nhân, nếu một biến nào đó bị mất đi thì hai biến còn lại sẽ không thể thay thế được.

Trong nghiên cứu này, tác giả cũng giới thiệu và phaant ích một số quan điểm về đào tạo nhân tài ở Việt Nam; quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo nhân tài; quan điểm của Đảng và Nhà nước về đào tạo nhân tài; quan điểm của các nhà khoa học ở Việt Nam về đào tạo nhân tài.

Thu Hà

The older news.............................