Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở năm 2016: Sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng (Nghiên cứu lý luận)

10/03/2020

Với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng đề từ đó đề xuất các nghiên cứu thực tiễn nhằm nâng cao sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân cho các cặp vợ chồng ở Việt Nam, nghiên cứu này đã sử dụng các phương pháp tâm lý học gia đình, tâm lý học xã hội và xã hội học gia đình. Phương pháp chính được sử dụng là tổng hợp và phân tích tài liệu.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của nghiên cứu được trình bày theo hai nội dung: Tổng quan các nghiên cứu về sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng; một số vấn đề cơ sở lý luận của sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng.

Trong phần tổng quan, tác giả đề cập đến các công trình nghiên cứu trong nước và thế giới tập trung vào vấn đề đo lường sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân và các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân.

Trong phần trình bày về cơ sở lý luận, Tác giả giới thiệu các khái niệm liên quan đến sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân và một số cách tiếp cận lý thuyết trong nghiên cứu về vấn đề này: lý thuyết chức năng, lý thuyết về đời sống gia đình và các giai đoạn khủng hoảng hôn nhân, thuyết kỳ vọng và lý thuyết mục tiêu động lực của sự hài lòng hôn nhân.

Qua tìm hiểu, tác giả cho rằng ở Việt Na còn thiếu những nghiên cứu sâu về sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng. Các nghiên cứu chủ yếu mới dùng lại ở phân tích ban đầu về sự tự báo của các vợ chồng về mức độ hài lòng của họ về cuộc sống hôn nhân nói chung. Ngoài ra, các nghiên cứu mới tập trung vào nghiên cứu riêng lẻ người vợ hoặc người chồng, chức có nghiên cứu về các cặp đôi vợ chồng. Trên cơ sở đó, tác giả khuyến nghị cần phát triển các nghiên cứu chuyên sâu về sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng đặt trong mối tương quan với các đặc trưng văn hoa, xã hội khác nhau; trong bối cảnh thay đổi các giá trị hiện nay v.v…

Thu Hà

The older news.............................