Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở 2018: Kĩ năng mềm của sinh viên trường cao đẳng nghề (Nghiên cứu trường hợp tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội)

16/03/2020

 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, điều tra định lượng bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, thống kê toán học, dựa trên cách tiếp cận tâm lý học xã hội và tâm lý học giáo dục nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng kĩ năng mềm của sinh viên và việc trang bị kĩ năng  mềm của sinh viên ở trong nhà trường, để từ đó đề xuất các giải pháp giúp tăng cường kĩ năng mềm cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực.

Ngoài phần mở đầu, nội dung được trình bày theo ba chương:

Chương 1: trình bày cở sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.

Chương 2: trình bày kết quả tự đánh giá của sinh viên trường Cao đẳng nghề về kĩ năng mềm của bản thân; thực trạng vấn đề trang bị kĩ năng mềm của sinh viên trường cao đẳng nghề.

Chương 3: trình bày một số kết luận và khuyến nghị của đề tài.

Nghiên cứu thực tiễn tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội cho thấy, sinh viên đánh giá cao vai trò của kĩ năng mềm và có nhu cầu đưa chương trình giáo dục kĩ năng mềm vào trong trường học. Tự đánh giá của sinh viên về các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm và kĩ năng quản lý thời gian chủ yếu ở mức trung bình và khá.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực tiễn trên, đề tài đưa ra một số khuyến nghị về việc nâng cao kĩ năng mềm cho sinh viên. Các khuyến nghị được nêu riêng đối với Tổng cục Dạy nghề; đối với các trường cao đẳng nghề và đối với sinh viên trường cao đẳng nghề nói riêng, nguồn nhân lực trẻ nói chung.

Đề tài đã được nghiệm thu tại Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Sản phẩm được lưu tại Thư viện Viện Nghiên cứu Con người.

Lưu Thị Lịch

 

The older news.............................