Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở 2018: Nhà ở của người Tày tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và việc bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc

16/03/2020

 

Đề tài vận dụng một số lý thuyết trong nghiên cứu bao gồm lý thuyết về giao lưu tiếp biến văn hóa, thuyết chức năng- cấu trúc, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, chính sách dân tộc làm cơ sở lý luận. Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như quan sát tham dự, phỏng vấn sâu, phương pháp chuyên gia, phương pháp hệ thống so sánh, thống kê nhằm hướng tới mục tiêu nghiên cứu:

  • Cung cấp một cách có hệ thống tư liệu về quá trình dựng nhà ở, các nghi lễ được thực hiện trong quá trình dựng nhà và các nghi lễ, phong tục tập quán diễn ra trong ngôi nhà sàn của người Tày tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
  • Làm rõ những giá trị cơ bản của ngôi nhà sàn của người Tày ở huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đối với đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người Tày tại nơi đây
  • Tìm hiểu sự biến đổi về nhà sàn của người Tày, tìm ra các nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi, từ đó bước đầu đưa ra một số khuyến nghị nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa liên quan đến tập quán cư trú của người Tày tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang nói riêng và người Tày nói chung.

 

Kết quả chính của đề tài được trình bày trong 3 chương.

Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết nghiên cứu của đề tài

Chương 2 trình bày tri thức dân gian trong xây dựng nhà truyền thống và các phong tục tập quán thể hiện trong ngôi nhà của người Tày huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

Chương 3 phân tích những biến đổi về nhà ở hiện nay của người Tày huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

Nhà sàn của người Tày là di sản văn hóa phi vật thể chứa đựng nguồn di sản văn hóa phi vật thể quý báu, phong phú và đa dạng của người Tày. Cách thức làm nhà truyền thống và phong tục tập quán của người Tày gắn liền với điều kiện sống, với môi trường tự nhiên của người Tày, được xây dựng chủ yếu với nguồn nguyên liệu tự nhiên được khai thác tại địa phương.

Hiện nay, nhà ở của người Tày đã có nhiều thay đổi trên nhiều phương diện về cách thức làm nhà, dạng thức nhà, nguyên vật liệu xây dựng, cách bố trí, sắp xếp v.v..

Việc bảo tồn văn hóa tộc người Tày nói chung và thực hiện tập quán cư trú trên nhà sàn, xây dựng nhà truyền thống của đồng bào Tày nói riêng là hết sức cần thiết. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà sản của người Tày cần được các cấp, các ngành có liên quan quan tâm chú ý và đặc biệt phải giáo dục nhận thức sâu sắc về giá trị của ngôi nhà đối với chính chủ thể.

Đề tài đã được nghiệm thu tại Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Sản phẩm được lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Con người.

Thu Hà

 

 

 

The older news.............................