Giới thiệu kết quả đề tài cấp cơ sở năm 2018: Tiếp cận công nghệ thông tin của người khuyết tật vì mục tiêu phát triển con người

16/03/2020

 

          Với mục tiêu làm rõ một số vấn đề cơ bản về tiếp cận công nghệ thông tin của NKT dưới góc nhìn của quan điểm phát triển con người, đề tài đã vận dụng cách tiếp cận phát triển con người, xem xét việc tiếp cận công nghệ thông tin là giải pháp đề người khuyết tật nâng cao năng lực bản thân, mở rộng cơ hội tham gia vào thị trường lao động, việc làm và thúc đẩy sự tham gia, hòa nhập vào đời sống xã hội. Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu sẵn có là chủ yếu, nghiên cứu nhằm đưa ra bức tranh chung về việc tiếp cận công nghệ thông tin của người khuyết tật, đồng thời chỉ ra các yếu tố tác động đến cơ hội tiếp cận cũng như năng lực tiếp cận công nghệ thông tin của người khuyết tật.

          Ngoài phần mở đầu, báo cáo được kết cấu gồm 3 chương:

          Chương 1: Một số vấn đề cơ sở lý luận nghiên cứu tiếp cận công nghệ thông tin của người khuyết tật vì mục tiêu phát triển con người.

          Chương 2: Một số vấn đề về tiếp cận công nghệ thông tin của Người khuyết tật

          Chương 3: Kết luận và khuyến nghị

          Người khuyết tật nếu tiếp cận được những lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại, sẽ được mở rộng hơn các cơ hội về việc làm, chăm sóc sức khỏe, được nâng cao hiểu biết, năng lực và thụ hưởng các giá trị văn hóa, giải trí, được tham gia và có tiếng nói trong xã hội.

          Việc tiếp cận công nghệ thông tin liên quan đến các yếu tố về hạ tầng công nghệ thông tin; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội; tình trạng khuyết tật và sức khỏe của họ, trình độ giáo dục, tính tích cực chủ động và điều kiện kinh tế của người khuyết tật và gia đình của họ.

          Đề tài đưa ra một số khuyến nghị về việc mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ thông tin cho người khuyết tật và đề xuất nghiên cứu đánh giá về năng lực thực hiện công việc, các kĩ năng trong lao động, làm việc của người khuyết tật và nghiên cứu tìm hiểu vai trò chủ thể của người khuyết tật trong làm việc, tìm nguyên nhân tác động tới tính tích cực của chủ thể người khuyết tật để đưa ra giải pháp phù hợp nâng cao tính tích cực này.

Thu Hà

 

The older news.............................