Giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2017 Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Nà Hang tỉnh Tuyên Quang (Nghiên cứu thực tiễn)

11/03/2020

 

Với mục tiêu tìm hiểu thực trạng và sự biến đổi trong nghi lễ Sinh đẻ, Hôn nhân, Tang ma trong chu kỳ đời người của người Tày, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, đề tài đã sử dụng một số lý thuyết trong Nhân học và Văn hóa học cùng các phương pháp như quan sát tham dự, phân tích so sánh, nghiên cứu liên ngành.

          Ngoài phần mở  đầu, phần  kết luận, nội dung chính của đề tài được trình bày trong ba chương lần lượt giới thiệu và phân tích về nghi lễ trong hôn nhân, nghi lễ sinh đẻ và nghi lễ tang ma của người Tày, huyện Nà Hang, Tuyên Quang.

          Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nghi lễ trong hôn nhân của người Tày còn biểu hiện ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tộc người. Trong bối cảnh hiện nay, các cuộc hôn nhân hỗn hợp dân tộc có phần gia tăng; nghi lễ hôn nhân cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa các dân tộc khác nhất là người Kinh. Tuy nhiên, sự tiếp nhận này là tự nguyện, không làm mai một bản sắc và góp phần làm phong phú hơn văn hóa của người Tày.

          Về nghi lễ sinh đẻ và tập quán nuôi dạy con: quan niệm thích nhiều con đặc biệt là con trai không còn nặng nề như trước; phụ nữ mang thai ngày nay được tham gia vào nhiều hơn các nghi lễ sinh hoạt của gia đình, cộng đồng, được gia đình quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng; nhiều sản phụ đến trung tâm  y tế xã, phường, bệnh viện sinh con nên tình trạng tử vong của mẹ và con trong khi sinh giảm nhiều hơn trước; con cái được chú trọng hơn trong nuôi dưỡng, dạy bảo, trao truyền giá trị đạo đức tộc người, v.v…

          Về nghi lễ trong tang ma, người Tày vẫn thể hiện đậm nét văn hóa và phong tục tập quán của dân tộc mình. Các nghi lễ có phần chịu tác động của các tộc người xung quanh, nhất là người Kinh nhưng sự tiếp nhận này phù hợp với phong tục tập quán và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người Tày.

          Từ  kết quả  nghiên cứu, đề tài cũng khẳng định lại việc bảo tồn và phát huy các giá trị của nghi lễ trong chu kỳ đời người cho dân tộc Tày là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc bảo tồn phải dựa vào nguyên tắc, quy định đã ban hành trong đó nhấn mạnh sự thống nhất trong đa dạng, gắn bảo tồn với phát triển.

Nguyễn Thị Hoa Mai

 

The older news.............................