Giới thiệu kết quả đè tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2017 Dư luận xã hội về tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội hiện nay

11/03/2020

 

Với mục tiêu đưa ra  nhằm tìm hiểu đánh giá của dư luận xã hội về tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên tại Hà Nội hiện nay. Đề tài sử dụng các cách tiếp cận xã hội học, tâm lý học và khoa học môi trường, để có thể đánh giá đầy đủ về tình trạng ô nhiễm môi trường trên phương diện lý thuyết cũng như thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Đồng thời đề tài sử dụng phương pháp điều tra định lượng với 200 phiếu hỏi người dân ở Hà Nội để có đánh giá khách quan hơn từ phía cộng đồng về vấn đề nghiên cứu.

Ngoài phần mở  đầu, phần  kết luận, nội dung chính của đề tài được trình bày trong hai chương. Chương 1, trình bày một số vấn đề lý luận về dư luận xã hội và môi trường. Chương 2 đưa ra đánh giá của dư luận xã hội về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Hà Nội.

Nghiên cứu dư luận xã hội  là nghiên cứu về sự thể hiện tâm trạng xã hội. Nó phản ánh sự đánh giá của các nhóm xã hội, của tổ chức, một cộng đồng hay của nhân dân nói chung về các hiện tượng, các sự kiện đại diện cho lợi ích xã hội cấp bách trên cơ sở các quan hệ đang tồn tại. Như vậy, dư luận xã hội trước hết là có tính chất đánh giá. Trong đề tài nghiên cứu này, dư luận xã hội ở đây là đánh giá về tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội hiện nay. Từ những đánh giá về ô nhiễm môi trường này sẽ xác định được hành vi ứng xử của con người trước vấn đề ô nhiễm môi trường. Kết quả  khảo sát của đề tài về dư luận xã hội đánh giá về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Hà Nội cho thấy, trong số những người được hỏi đều cho rằng:

  • Tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội hiện nay là khá nghiêm trọng. Các vấn đề ô nhiễm của Hà Nội tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: ô nhiễm rác thải sinh hoạt, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm tiếng ồn.
  • Hành động gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội hiện nay chủ yếu do hoạt động sinh hoạt của con người, như:  rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, phương tiện tham gia giao thông;
  • Đánh giá về vai trò quản lý ô nhiễm môi trường ở Hà Nội cho thấy quản lý còn chưa hiệu quả như quản lý nước thải, rác thải sinh hoạt, nước thải y tế, khói bụi từ hoạt động xây dựng, từ phương tiện giao thông;
  • Đánh giá vai trò quan trọng của cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường của thành phố Hà Nội cho thấy người dân đã thừa nhận trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm.

Từ  kết quả  nghiên cứu thực tiễn, đề tài cũng đưa ra một số khuyến nghị về cách thức quản lý ô nhiễm môi trường, cũng như cần có nhiều nghiên cứu khoa học đánh giá về hình ô nhiễm môi trường từ phía cộng đồng dân cư để có thể thấy được tâm tư, nguyện vọng của người dân đang quan tâm đến  vấn  đề  ô nhiễm môi trường ở Hà Nội hiện nay.

Nguyễn Thị Nga

 

The older news.............................