Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở 2017: Đảm bảo an ninh sức khỏe nhìn từ góc độ an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay

11/03/2020

 

Liên tiếp trong những năm gần đây, vấn đề sức khoẻ nói chung và an ninh sức khoẻ nói riêng luôn là chủ đề có tính thời sự toàn cầu và thu hút sự chú ý, quan tâm của công luận, của các nhà làm chính sách và cả giới học giả. Sức khoẻ cũng chính là một quyền cơ bản của con người, không phân biệt hay phụ thuộc giới tính, tôn giáo, chủng tộc, là nguồn tài nguyên vô giá của xã hội loài người, là thước đo đánh giá chất lượng cuộc sống và trình độ phát triển của một quốc gia. Sức khỏe rất cần thiết cho an ninh con người vì việc bảo đảm sức khoẻ là bảo vệ sự sống còn, bảo vệ khỏi bệnh tật, là cốt lõi của hạnh phúc và là bảo đảm quyền cơ bản của con người. Trong các thành tố của an ninh con người thì  an ninh sức khỏe là thành tố cấu thành quan trọng, cần thiết, cốt lõi cho an ninh con người vì an ninh sức khoẻ là bảo vệ sự sống còn của con người và sự tồn tại, sự vận hành của xã hội. Chính vì sự quan trọng đó nên an ninh sức khỏe đồng thời có sự tương tác với các cấu phần khác của an ninh con người như an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh môi trường và an ninh lương thực.

Trong các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, các buổi đối thoại chính sách của các chính trị gia, chủ đề an ninh sức khỏe luôn được đưa vào các chương trình nghị sự trong chiến lược đối nội hay đối ngoại tùy theo tiêu chí của từng quốc gia. Vì vậy, có thế nói rằng bất kỳ nước nào trên thế giới muốn đạt được sự phát triển nhất định, muốn đảm bảo tình hình an ninh quốc gia luôn phải chú trọng đến  bảo đảm  an ninh con người  trong đó nhấn mạnh an ninh sức khỏe cho người dân cho các nhóm xã hội khác nhau, nếu sức khỏe của người dân không được đảm bảo thì các quyền cơ bản của con người không được đảm bảo, tình hình chính trị quốc gia đó bị ảnh hưởng, sự phồn vinh, thịnh vượng của quốc gia đó bị suy yếu.

Ở Việt Nam, chủ đề an ninh sức khỏe vẫn chưa có nhiều công trình được nghiên cứu một cách toàn diện trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Trên thực tế, những vấn đề thực tiễn liên quan đến an ninh sức khỏe được tranh luận nhiều nhất, làm nóng dư luận nhất phải kể đến là các vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.  Tuy nhiên, nghiên cứu tổng quan về đảm bảo an ninh sức khỏe dưới góc độ an toàn thực phẩm  thì vẫn còn vắng bóng các công trình khoa học. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “ đảm bảo an ninh sức khỏe nhìn từ góc độ an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay”  được thực hiện nhằm mục đích hệ thống hóa lại tất cả các các tiếp cận, các trường phái về an ninh sức khỏe trên thế giới và cả ở Việt Nam nhìn từ khía cạnh an toàn thức phẩm, từ đó đưa ra đánh giá và những kiến nghị. Đề tài tập trung vào các nội dung chính sau:

Nội dung 1: Các trường phái tiếp cận về ANSK nhìn từ chiều cạnh an toàn thực phẩm. Trong nội dung này, đề tài phân tích các hướng tiếp cận về ANSK trên thế giới và Việt Nam, nêu lên các tiêu chí tiếp cận, đo đạc, bộ chỉ số đánh giá ANSK, nhấn mạnh đến sự cần thiết, quan trọng về đảm bảo ANSK từ chiều cạnh an toàn thực phẩm trên thế giới, nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc đảm bảo ANSK từ chiều cạnh an toàn thực phẩm ở Việt Nam;

Nội dung 2: Các điều kiện, cơ chế của việc đảm bảo ANSK nhìn từ chiều cạnh an toàn thực phẩm ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Trong phần này, đề tài chủ yếu phân tích các vấn đề liên quan đến luật pháp, quy định, cơ chế của nhà nước về ANSK từ chiều cạnh an toàn thực phẩm: các chính sách, các chương trình hành động, chiến dịch truyền thông, các dự án phát triển; phân tích các  điều kiện đảm bảo ANSK từ góc độ an toàn thực phẩm ở Việt Nam, tập trung vào điều kiện kinh tế, chính trị,văn hóa, thể chế, hội nhập quốc tế, v.v

Nội dung 3: Phân tích thực trạng đảm bảo ANSK nhìn từ góc độ an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay. Ở phần này, đề tài phân tích thực trạng về khả năng tiếp cận an toàn thực phẩm tập trung vào các nhóm thành thị, nông thôn, nhóm hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các nhóm dễ bị tổn thương; thực trạng về đầu tư cho các chiến lược, chương trình an toàn thực phẩm, xây dựng các chính sách, năng lực tài chính, chi tiêu của các hộ gia đình cho an toàn thực phẩm v.v ...  Ngoài ra đề tài đề cập đến hệ lụy, mối đe dọa cho các chiều cạnh an ninh sức khỏe khác như ảnh hưởng của sức khỏe đến đời sống vật chất, tinh thần, thể chất, trí tuệ, bệnh tật, mất việc làm, mất thu nhập và cơ hội phát triển.

Nội dung 4: Đánh giá vấn đề đảm bảo ANSK nhìn từ chiều cạnh an toàn thực phẩm ở Việt Nam.  Đề tài này một lần nữa đánh giá khái quát về các nguy cơ, thách thức đối với an ninh sức khỏe nhìn từ an toàn thực phẩm hiện nay. Đánh giá thành tựu, hạn chế trong việc đảm bảo an ninh sức khỏe nhìn từ chiều cạnh an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay. Cuối cùng đưa ra nhận định, đề xuất kiến nghị về hệ lụy, các mối đe dọa  đối với an ninh sức khỏe ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

The older news.............................