Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở 2017: Đào tạo nhân tài ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và vấn đề đặt ra

11/03/2020

 

          Dựa trên hướng tiếp cận hệ thống và sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, tác giả nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn đào tạo nhân tài ở nước ta hiện nay.

          Ngoài chương mở đầu, nội dung chính của đề tài được trình bày ở chương 2. Trong chương này, tác giả trình bày quan điểm về đào tạo nhân tài của Đảng và Nhà nước, quan điểm của các nhà khoa học Việt Nam và quan điểm của một số quốc gia; thực trạng đào tạo nhân tài ở Việt Nam hiện nay thông qua phân tích một số chính sách về đào tạo nhân tài, thực trạng trường trung học phổ thông chuyên và vấn đề đào tạo tài năng ở bậc đại học.

          Qua nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu, tác giả cho thấy Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhận thức rõ được tầm quan trọng của nhân tài đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước cho nên rất quan tâm đến công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Kết quả đạt được cũng nhiều, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác này. Để thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cần có chương trình, nội dung, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phải thực hiện đồng bộ các khâu từ phát hiện cho đến quá trình đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng. Bên cạnh đó, cần có chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết, tham gia đào tạo các lớp tài năng trẻ; tâp trung xây dựng một số trường trọng điểm ngang tầm khu vực và tiến tới đạt trình độ quốc tế.

          Đề tài đã được nghiệm thu tại Hội đồng nghiệm thu cấp Viện năm 2017. Báo cáo tổng hợp của đề tài được lưu tại Thư viện Viện Nghiên cứu Con người làm tài liệu tham khảo cho bạn đọc.

Thu Hà

 

The older news.............................