ĐỀ TÀI: Vốn con người: nhận thức và vận dụng của cán bộ trong lĩnh vực doanh nghiệp (12/10/2007)

Tìm hiểu các khái niệm, các chỉ báo về vốn con người, đánh giá mức độ nhận thức và vận dụng của các cán bộ trong các doanh nghiệp về vốn con người;đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao sự hiểu biết của cán bộ quản lý về vốn con người.

ĐỀ TÀI : Đô thị hóa và biến đổi văn hóa: nghiên cứu văn hóa, lối sống người dân vùng chuyển đổi từ xã lên phường (qua nghiên cứu 1 phường mới được chuyển đổi từ xã) (12/10/2007)

Tìm hiểu tác động của quá trình đô thị hóa đến sự biến đổi về cơ cấu nghề nghiệp, lối sống và một số giá trị của người dân vùng chuyển đổi từ xã lên phường

ĐỀ TÀI : Điều tra hiểu biết và thực thi quyền con người, quyền công dân tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (04/07/2007)

Điều tra khảo sát mức độ hiểu biết về quyền con người và quyền công dân; đánh giá việc thực thi các quyền con người, quyền công dân tại một phường.