ĐỀ TÀI: Hệ thống thuật ngữ về phát triển con người – Khái niệm và các tiêu chí đo lường (12/10/2007)

Hệ thống hóa các khái niệm, thuật ngữ thường được sử dụng trong nghiên cứu về phát triển con người: làm rõ các chỉ báo, chỉ số liên quan đến phát triển con người và cách thức đo lường, sử dụng chung; so sánh các chỉ số về phát triển con người của Việt Nam qua các báo cáo phát triển con người

ĐỀ TÀI : Hai mươi năm đổi mới: Nghiên cứu Con người (12/10/2007)

Sử dụng phương pháp phân tích và so sánh tư liệu để xem xét, tìm hiểu, tổng quan một số nghiên cứu tính cách con người về mặt phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu; rút ra một vài nét thay đổi trong tính cách người Việt qua hai mươi năm đổi mới

ĐỀ TÀI : Tư tưởng Hồ Chí Minh - phương pháp luận nghiên cứu con người (12/10/2007)

Khẳng định tư tưởng nhân văn , triết lý "làm người" và lẽ sống "ở đời" của Hồ Chí Minh, cơ sở phương pháp luận nghiên cứu con người Việt Nam

ĐỀ TÀI : Nghiên cứu con người: Đối tượng và những hướng nghiên cứu chủ yếu (12/10/2007)

Xác định các hướng nghiên cứu trước mắt và lâu dài; khẳng định xu thế chung của thời đại là hướng đến con người, các giá trị nhân văn và quyền lợi đích thực của con người; đề xuất các chính sách xây dựng và phát triển nguồn lực con người đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

ĐỀ TÀI: Vốn con người: nhận thức và vận dụng của cán bộ trong lĩnh vực doanh nghiệp (12/10/2007)

Tìm hiểu các khái niệm, các chỉ báo về vốn con người, đánh giá mức độ nhận thức và vận dụng của các cán bộ trong các doanh nghiệp về vốn con người;đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao sự hiểu biết của cán bộ quản lý về vốn con người.

ĐỀ TÀI : Đô thị hóa và biến đổi văn hóa: nghiên cứu văn hóa, lối sống người dân vùng chuyển đổi từ xã lên phường (qua nghiên cứu 1 phường mới được chuyển đổi từ xã) (12/10/2007)

Tìm hiểu tác động của quá trình đô thị hóa đến sự biến đổi về cơ cấu nghề nghiệp, lối sống và một số giá trị của người dân vùng chuyển đổi từ xã lên phường

ĐỀ TÀI : Điều tra hiểu biết và thực thi quyền con người, quyền công dân tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (04/07/2007)

Điều tra khảo sát mức độ hiểu biết về quyền con người và quyền công dân; đánh giá việc thực thi các quyền con người, quyền công dân tại một phường.