Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở: Lý luận về chỉ số An ninh Con người (06/03/2017)

Nhiệm vụ Lý luận về chỉ số An ninh Con người do Th.s Phạm Thu Hương làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2016

Giới thiệu kết quả Nhiệm vụ cấp cơ sở: Du học ở Hà Nội hiện nay: nhu cầu, động cơ và hoạt động thực hiện (Nghiên cứu trường hợp trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam) (06/03/2017)

Nhiệm vụ: DU HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY: NHU CẦU, ĐỘNG CƠ VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN (Nghiên cứu trường hợp trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm thực hiện trong thời gian 12 tháng (từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016)

Đề tài: “Bảo tồn văn hóa vì mục tiêu phát triển con người của cộng đồng cư dân tái định cư thủy điện Bản Vẽ, Nghệ An” do NCS. Lê Mạnh Hùng thực hiện năm 2015. (29/03/2016)

Kế thừa nghiên cứu lý luận của đề tài cơ sở năm 2014, đề tài này sẽ tập trung cứu thực tiễn việc bảo tồn văn hóa của cộng đồng cư dân tái định cư tại một dự án cụ thể, đó là dự án tái định cư thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An.

Đề tài: “Bảo tồn văn hóa vì mục tiêu phát triển con người của cộng đồng cư dân tái định cư trong các dự án thủy điện ở miền núi Việt Nam” doNCS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm thực hiện năm 2014g (29/03/2016)

Miền núi nước ta là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế to lớn, là nơi có vai trò đặc biệt quan trọng về môi trường sinh thái và an ninh quốc phòng. Đây cũng là địa bàn cư trú của hầu hết các tộc người thiểu số ở nước ta, những tộc người có nền văn hoá phong phú với những tri thức và những kỹ năng truyền thống đặc sắc và đa dạng. Việc quy hoạch thủy điện ở Việt Nam người ta thường chú ý đến khía cạnh môi trường và đảm bảo sinh kế của người dân mà ít chú ý đến vấn đề bảo tồn văn hóa cho những cộng đồng dân cư phải tái định cư bởi các dự án này. Đề tài này sẽ tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích việc bảo tồn văn hóa của cộng đồng cư dân tái định cư trong các dự án thủy điện ở miền núi Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người.

Các tin cũ hơn.............................