Giới thiệu kết quả đề tài cơ sở 2018: Kĩ năng mềm của sinh viên trường cao đẳng nghề (Nghiên cứu trường hợp tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội) (16/03/2020)

Đề tài cơ sở ‘Kĩ năng mềm của sinh viên trường cao đẳng nghề (Nghiên cứu trường hợp tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội)’ do ThS. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2018.

Các tin cũ hơn.............................