Đề tài: Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác-lênin về vấn đề con người, quyền con người và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới (Mã số: KX.02.18/16-20)

02/07/2018

Thông tin chung về đề tài:

Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác-leenin về vấn đề con người, quyền con người và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới (Mã số: KX.02.18/16-20)

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Tính

2. Cơ quan chủ trì: VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI

3. Mục tiêu :

  • Phân tích làm sáng tỏ bối cảnh ra đời và nội dung các quan điểm của của Chủ nghĩa Mác - Lênin về con người, phát triển con người và quyền con người.
  • Luận giải, tổng kết và khẳng định giá trị khoa học, cách mạng của các quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người, phát triển con người và quyền con người.
  • Phân tích bối cảnh, điều kiện mới trong nước và quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối với việc bổ sung, phát triển lý luận về con người, phát triển con người và quyền con người vào thực tiễn Việt Nam.
  • Phân tích, làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn các luận điểm, quan điểm về con người, phát triển con người và quyền con người trong chủ nghĩa Mâc – Lênin đã bị thực tiễn vượt qua.
  • Phân tích, luận giải, tổng kết các quan điểm mới về con người, phát triển con người và quyền con người, đề xuất bổ sung, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về con người, quyền con người vào thực tiễn Việt Nam.

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 6 năm 2018.

5. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước: 2.800 triệu đồng (trong đó Kinh phí khoán: 2.776 triệu đồng; không khoán: 24 triệu đồng).

 

 

The older news.............................