Đề tài: Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến Con người Việt Nam hiện nay (Mã số: KX.01.11/16-20)

02/01/2017

Thông tin chung về đề tài:

Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến Con người Việt Nam hiện nay (Mã số: KX.01.11/16-20)

1. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Lương Đình Hải

2. Cơ quan chủ trì: VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI

3. Mục tiêu chung :

  1. Làm rõ cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm thế giới về tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người hiện nay.
  2. Đánh giá thực trạng tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay.
  3. Dự báo xu hướng, hệ lụy, đề xuất giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả tác động của các mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam trong thập kỷ tới.

4. Mục tiêu cụ thể

  1. Phân tích cơ sở lý luận hiện đại về cách mạng khoa học và công nghệ, trong đó có tính đến cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của cách mạng KH&CN đến con người hiện nay.
  2. Phân tích các bài học kinh nghiệm thế giới về sử dụng tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến phát triển con người hiện nay và những gợi ý cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  3. Dựa trên cơ sở các tiêu chí đánh giá được xây dựng và áp dụng cho con người Việt Nam nói trên đánh giá tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến con người Việt Nam hiện nay.
  4. Dự báo các xu hướng tác động và hệ lụy của các tác động của cách mạng khoa học công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay.
  5. Kiến nghị các giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam trong thập kỷ tới và thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết 33/NQ-TW của BCHTW khóa XI.

5. Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 11 năm 2016.

6. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước: 2.850 triệu đồng (trong đó Kinh phí khoán: 2.525 triệu đồng; không khoán: 325 triệu đồng)

 

 

The older news.............................