Đề tài: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Mã số: CTDT.44.18/16-20)

06/03/2019

Thông tin chung về đề tài:

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Mã số: CTDT.44.18/16-20)

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Tuấn

2. Cơ quan chủ trì: VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI

3. Mục tiêu chung :

  1. Làm rõ cơ sở lý luận về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.
  2. Làm rõ kết quả, hiệu quả, tác động của các chính sách liên quan đến phát triển con người vùng dân tộc thiểu số từ đổi mới đến nay.
  3. Đề xuất các quan điểm, giải pháp, chính sách cơ bản phát triển con người vùng DTTS đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

4. Mục tiêu cụ thể

  1. Làm rõ một số vấn đề lý luận về phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.
  2. Tìm hiểu kinh nghiệm chính sách về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
  3. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn từ 2010 đến nay.
  4. Phân tích, đánh giá tác động của chính sách và các nhân tố cơ bản đến phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn từ 2010 đến nay.
  5. Nhận diện một số vấn đề cơ bản về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.
  6. Đề xuất một số quan điểm, giải pháp cơ bản phát triển con người vùng DTTS đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

5. Các nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa              

Nội dung 2: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan đối với phát triển con người, phát triển con người vùng dân tộc thiểu số và bài học cho Việt Nam          

Nội dung 3: Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số nhìn từ góc độ bình đẳng và hiệu quả  

Nội dung 4: Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số nhìn từ góc độ bền vững và tham gia  

Nội dung 5: Phát triển con người các tỉnh thuộc vùng dân tộc thiểu số qua phân tích các chỉ số

Nội dung 6: Phân tích, đánh giá một số yếu tố tác động đến phát triển con người vùng dân tộc thiểu số

Nội dung 7: Một số vấn đề cơ bản đặt ra đối với phát triển con người vùng dân tộc thiểu số

Nội dung 8: Đề xuất một số quan điểm, giải pháp, chính sách cơ bản phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 6. Các sản phẩm chính:

-         01 báo cáo tổng hợp

-         01 báo cáo kiến nghị

-         01 báo cáo tóm tắt

-         01 sách chuyên khảo

-         02 bài báo

-         01 bài báo quốc tế hoặc bài Hội thảo quốc tế

-         Hỗ trợ 01 NCS và 02 học viên cao học

7. Thời gian thực hiện: 30 tháng  (từ tháng 4 năm 2018  đến tháng 10 năm 2020) 

8. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước: 3.520 triệu đồng

 

The older news.............................