Đề tài KX.05- 12: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe của một số nhóm người lao động xét dưới góc độ yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”

02/07/2013

Mục tiêu của đề tài: (i) Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe và một số bệnh nghề nghiệp của một số loại hình lao động đặc thù, đặc biệt đối với một số nghề nặng nhọc ở những môi trường làm việc có độc hại, nguy hiểm như xây dựng, luyện kim, hóa chất, nông nghiệp, du lịch...; (ii) Đề xuất một số giải pháp và chính sách để bảo vệ sức khỏe, bảo hộ lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt đối với những nghề nặng nhọc và ở những môi trường làm việc có độc hại nguy hiểm.

Hoạt động của đề tài: Đề tài đã tiến hành nghiên cứu lý luận, đặc biệt bằng các phương pháp chuyên biệt, đề tài đã tiến hạnh khảo sát thực địa, đo, khám sức khỏe, đánh giá tình hình sức khỏe bệnh tật, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, tình hình bảo hộ lao động, thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho 3386 người lao động làm việc tại một số ngành nghề: Cơ khí luyện kim, xây dựng, hóa chất, nông nghiệp, du lịch.

Kết quả của đề tài: Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra và đã cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học, đáng chú ý gồm:

1. Báo cáo tổng quan về tình hình sức khỏe và bệnh nghề nghiệp cũng như các chủ trương chính sách để bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động ở Việt Nam, một số nước phát triển và một số nước trong khu vực.

2. 05 báo cáo khảo sát về điều kiện lao động, đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe của người lao động ở ngành Cơ khí luyện kim, công nghiệp hóa chất, nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

3. 01 báo cáo về ảnh hưởng của chất lượng dân số đến phát triển nguồn nhân lực. Đề xuất một số giải pháp về nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển nguồn nhân lực.

The older news.............................