Đề tài KX.05-10: “Thực trạng và giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật (từ sơ cấp đến trên đại học) đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”

02/07/2013

Mục tiêu của đề tài: (i) Đánh giá thực trạng của công tác đào tạo lao động kỹ thuật ở các trình độ khác nhau. Phân tích các mặt mạnh, mặt yếu so với yêu cầu đào tạo đội ngũ nhân lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; (ii) Đề xuất một số giải pháp và chính sách trong đào tạo đối với các cấp trình độ khác nhau, nhằm phát triển đồng bộ đội ngũ lao động kỹ thuật để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu lao động và góp phần xây dựng đội ngũ cho giai cấp công nhân Việt Nam.

Hoạt động của đề tài: Đề tài đã tiến hành nghiên cứu lý luận, tổ chức hội thảo khoa học, xây dựng bộ công cụ điều tra tại bảy tỉnh/ thành phố là Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long.

Kết quả của đề tài: Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra và đã cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học, đáng chú ý gồm:

1. O2 Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và “Thực trạng và giải pháp đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Công bố 33 bài báo trên các tạp chí: “Phát triển giáo dục”, “Thông tin Khoa học giáo dục”; “Tạp chí giáo dục”; “Nghiên cứu Con người” v.v...

The older news.............................