Đề tài KX.05- 09: “Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp- nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

02/07/2013

Mục tiêu của đề tài: (i) Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục phổ thông và hướng nghiệp để luận chứng cho các giải pháp làm cho giáo dục phổ thông chuẩn bị tốt nhất cho việc đào tạo nguồn nhân lực; (ii) Xác định các biện pháp khả thi nhằm làm cho giáo dục phổ thông chuẩn bị tốt nhất cho việc đào tạo đội ngũ nhân lực đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Hoạt động của đề tài: Đề tài đã tổ chức nghiên cứu lý luận, dịch tài liệu,  tổ chức hội thảo, xây dựng công cụ, mẫu phiếu điều tra tại 8 tỉnh thành là Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Kiên Giang, Cần Thơ.

Kết quả của đề tài: Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra và đã cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học, đáng chú ý gồm:

  1. 02 Sách xuất bản:

-  Nguyễn Văn Lê. Một số kinh nghiệm về giáo dục phổ thông và hướng nghiệp trên thế giới, NXB Đại học Sư phạm, 2004.

 - Nguyễn Văn Lê. Một số vấn đề về hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm, 2004

2. Tài liệu hướng dẫn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

3. 06 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành

4. 03 kỷ yếu hội thảo khoa học.

The older news.............................