Đề tài KX.05-04: “Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa một số dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa”

02/07/2013

Mục tiêu của đề tài: (i) Nhận chân thực trạng đời sống văn hóa một số dân tộc chủ yếu ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ từ cấp độ cá nhân đến cấp độ cộng đồng trên các tiêu chí chủ yếu của đời sống văn hóa; (ii) Phát hiên xu hướng phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu hóa; (iii) Đối chiếu với những tiêu chí văn hóa vùng dân tộc thiểu số của một xã hội công nghiệp, hiện đại để thấy những vấn đề

Hoạt động của đề tài: Đề tài đã tiến hành nghiên cứu lý luận, tổ chức hội thảo, dịch tài liệu, xây dựng bộ công cụ và tiến hành điều tra thực địa tại chín tỉnh thuộc ba vùng. Đối tượng nghiên cứu là các dân tộc Mường, Thái, Mông ở Hòa Bình, Sơn la, Lai Châu (vùng Tây Bắc); các dân tộc Ê đê, Giarai, Mơnông ở Đăk Lăk, KonTum, Gia-lai (vùng Tây Nguyên); các dân tộc Chăm, Khme, Hoa ở An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh (vùng Tây Nam Bộ).

Kết quả của đề tài: Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra và đã cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học, đáng chú ý gồm:

1. Tập tài liệu dịch một số công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đề tài

2. 03 Kỷ yếu hội thảo khoa học

3. 03 Sách xuất bản:

- Văn hóa các dân tộc Tây Bắc- thực trạng và những vấn đề đặt ra

- Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên- thực trạng và những vấn đề đặt ra

- Văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ- thực trạng và những vấn đề đặt ra

The older news.............................