Đề tài KX.05.03: “Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa vùng đô thị và khu công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

02/07/2013

Mục tiêu của đề tài: (i) Nhận chân thực trạng đời sống văn hóa ở vùng đô thị và một số KCN nước ta hiện nay từ cấp độ cá nhân đến cấp độ cộng đồng, trên những tiêu chí chủ yếu của đời sống văn hóa; (ii) Phát hiện xu hướng phát triển văn hóa của những địa điểm kể trên, trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; (iii) Đối chiếu với những tiêu chí văn hóa vùng đô thị và khu công nghiệp của một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát hiện những phần còn yếu kém đề khắc phục và nâng cao; (iiii) Đề ra những giải pháp cụ thể để trong tương lai cư dân đô thị và khu công nghiệp nước ta có một đời sống văn hóa theo định hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với tiêu chí của một xã hội công nghiệp, hiện đại, thời đại kinh tế tri thức và tiến trình toàn cầu hóa.

Hoạt động của đề tài: Đề tài đã tiến hành nghiên cứu lý luận, tổ chức hội thảo, dịch tài liệu, xây dựng bộ công cụ và tiến hành điều tra thực địa tại bốn tỉnh là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương).

Kết quả của đề tài: Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra và đã cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học, đáng chú ý gồm:

  1. Kỷ yếu hội thảo chuyên gia về nội dung khái niệm “Đời sống văn hóa”
  2. 34 chuyên đề nghiên cứu lý luận và thực tiễn.
  3. Tài liệu dịch về quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa; về phát triển các thiết chế văn hóa ở đô thị và công nghiệp văn hóa ở các nước
  4. Kỷ yếu hội thảo “Văn hóa- Di dân và định hướng chính sách”
  5. Sách xuất bản: Đời sống văn hóa đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Nxb Văn hóa- Thông tin, 2005.

The older news.............................