Đề tài KX.05-01: “Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”

02/07/2013

Mục tiêu của đề tài: (i) Vận dụng thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xác định phương pháp luận và cách tiếp cận nghiên cứu và phát triển văn hóa- con người- nguồn nhân lực ở nước ta trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; (ii) Luận giải cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn của mối quan hệ có tính chất nhân quả, hữu cơ và phức tạp giữa con người- văn hóa- nguồn nhân lực; (iii) Đề xuất những cách tiếp cận nghiên cứu con người, văn hóa và nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; (iiii) Góp phần xây dựng Chiến lược phát triển con người và nguồn nhân lực Việt Nam.

Hoạt động của đề tài: Nghiên cứu lý luận, đặc biệt nghiên cứu các tác phẩm của C.Mác, Ph. Ănghen, Tư tưởng Hồ Chí Minh và những văn kiện của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, con người, nguồn nhân lực. Triển khai nghiên cứu thực địa tại 6 tỉnh/ thành gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Cần Thơ v.v...

Kết quả đề tài: Đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và cụ thể hóa thành các sản phẩm:

     1. Viện Nghiên cứu Con người. Con người và phát triển con người trong quan niệm của Mác và Ph, Ănghen, NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003

     2. Hồ Sĩ Quý, Về giá trị và giá trị châu Á, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. Tái bản 2006

    3. Bản thảo: Đề tài KHCN cấp Nhà nước KX.05.01. V.I. Lênin, Về văn hóa và con người, 500 trang khổ A4.

    4. Thiết kế môn học, viết giáo trình và thực hành giảng dạy tại ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội từ 2002: Con người và phát triển con người: một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

    5. Sách dịch: V.E.Davidovich. Dưới lăng kính triết học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.

   6. Nhiều bài báo khoa học của các tác giả đề tài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, Triết học, Xã hội học, Cộng sản v.v...

The older news.............................