Đề tài KX.05-02 "Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

02/07/2013

Mục tiêu của đề tài: (i) Nhận chân thực trạng đời sống văn hóa vùng nông thôn nước ta hiện nay (khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long), từ cấp độ cá nhân đến cấp độ cộng đồng trên những tiêu chí chủ yếu của đời sống văn hóa; (ii) Trên cơ sở đó, phát hiện những phần còn yếu kém của thực trạng đời sống văn hóa nông thôn Việt Nam, đồng thời tìm ra những xu hướng phát triển văn hóa có tính cách khách quan của khu vực nông thôn ở nước ta; (iii) Đề ra những giải pháp cụ thể trong tương lai cư dân nông thôn nước ta có một đời sống văn hóa theo định hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với tiêu chí của một xã hội công nghiệp, hiện đại.

Hoạt động đề tài: Đề tài tiến hành nghiên cứu lý luận, tổ chức các hội thảo; tiến hành xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin dựa trên khái niệm, cấu trúc, hệ chỉ báo về đời sống văn hóa. Đề tài đã tiến hành khảo sát tại 6 tỉnh thành (Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Long An, Sóc Trăng, An Giang) với 11 huyện (Quế Võ, Từ Sơn, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Lạc, Mộc Hóa, Cần Đước, Long Phú, Mỹ Xuyên, Thoại Sơn, Châu Phú).

Kết quả đề tài: (i) Trên cơ sở phân tích về điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội, các tác giả đã cố gắng phân tích thực trạng đời sống văn hóa (theo một quan niệm tương đối hẹp), trong đó các thành tố chủ đạo của đời sống văn hóa là văn hóa cổ truyền, văn hóa mới và truyền thông đại chúng được đo đạc bằng những phương pháp khoa học và phân tích; (ii) Đề tài đã phân tích thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa- thông tin, một tác nhân trực tiếp đối với sự vận hành và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn Việt Nam, nêu ra được những hạn chế của cách quản lý còn mang nặng tính quan liêu- hành chính hóa của ngành văn hóa thông tin. Từ đó, các tác giả đã đề xuất được những hướng cải cách trong quản lý nhà nước về văn hóa thông tin; (iii) Căn cứ vào xu hướng vận động của đời sống văn hóa từ nghiên cứu thực trạng, đề tài đã cố gắng đưa ra những dự báo về xu hướng phát triển của đời sống văn hóa ở hai khu vực nông thôn này trong 15-20 năm tới. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra một số giải pháp thúc đẩy đời sống văn hóa ở hai khu vực này.

The older news.............................