ĐỀ TÀI KX.05.11 "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

11/10/2007
Thuộc Chương trình KH-CN cấp nhà nước KX-05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ quản, mục tiêu của đề tài là : (i) Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, phân tích mặt được cũng như hạn chế trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực hiện nay; (ii) đề xuất một số giải pháp, mô hình, chính sách quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt lực lượng lao động được đào tạo, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện chuyển đổi cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Thành Nghị

Thời gian thực hiện: 2001-2005

 

Hoạt động của đề tài: Tổ chức nghiên cứu các vấn đề lý luận, phương pháp luận, thực hiện được 73 chuyên đề; xây dựng công cụ điều tra gồm phiếu hỏi và công cụ phỏng vấn sâu cho hai đối tượng người lao động và cán bộ quản lý trong 3 lĩnh vực: hành chính Nhà nước, cơ quan sự nghiệp (nghiên cứu khoa học, giáo dục và y tế) và sản xuất kinh doanh (600 cán bộ và 2000 người lao động) và tiến hành khảo sát thực trạng quản lý nguồn nhân lực ở ba cấp: bộ, sở và các tổ chức, cơ quan, tổ chức nhiều xemina, 2 hội thảo và lấy ý kiến chuyên gia về giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực.

Kết quả nghiên cứu: (i) tổng kết các mô hình quản lý nguồn nhân lực: mô hình quản lý nguồn nhân lực theo các thành tố quá trình (Mô hình Fombrun, Tichy và Devanna, Mô hình Harvard, Mô hình Warwick, Mô hình Bratton và Gold); mô hình quản lý nguồn nhân lực theo tính chất các mối quan hệ trong tổ chức và vai trò của yếu tố con người trong tổ chức: Mô hình hành chính (Bureaucratic Model), Mô hình đồng nghiệp (Collegial Model), Mô hình mở (Open System Model); mô hình quản lý nguồn nhân lực trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung và trong cơ chế thị trường; mô hình quản lý nhân sự và quản lý nguồn nhân lực: cách tiếp cận quản lý nhân sự dựng quy tắc, trong khi đó quản lý nguồn nhân lực phát huy tối đa động lực làm việc của con người; (ii) các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn nhân lực, bao gồm: giải pháp quản lý và sử dụng nguồn nhân lực hành chính nhà nước; giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực khu vực sự nghiệp; các giải pháp quản lý và sử dụng nguồn nhân lực cấp doanh nghiệp.

 

Địa chỉ liên hệ

Phạm Thành Nghị

ĐT: (844). 868 2615; DĐ:  090 3 259 459

E-mail: ptnghi52@yahoo.com