ĐỀ TÀI KX.05.08 "Con người Việt Nam với kỹ thuật và công nghệ (người máy) trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa hướng tới nền kinh tế tri thức”

11/10/2007
Thuộc Chương trình KH-CN cấp nhà nước KX-05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ quản, đề tài có mục tiêu nghiên cứu con người Việt Nam công nghiệp trong quá trình CNH qua các thời kỳ và đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, hướng tới nền kinh tế tri thức.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Đắp

Thời gian thực hiện:  2001 – 2005

 

Nội dung nghiên cứu: (i) Đánh giá thực trạng năng lực kỹ thuật và công nghệ, tư duy kỹ thuật và tác phong công nghiệp của con người Việt Nam công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; (ii) nghiên cứu sự hình thành và phát triển năng lực kỹ thuật, trình độ công nghệ, tư duy và tác phong công nghiệp của con người Việt Nam công nghiệp qua ba thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam trong thế kỷ 20; (iii) đề xuất các giải pháp, chính sách mở trong đào tạo, bồi dưỡng con người Việt Nam công nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới nền kinh tế tri thức của Việt Nam.

Hoạt động của đề tài: (i) Tiến hành đánh gia 30 doanh nghiệp ở 7 vùng công nghiệp từ miền Bắc đến miền Nam; (ii) tiến hành hội thảo, xây dựng báo cáo 70 giám đốc Việt Nam công nghiệp và 10.000 công nhân bậc cao, kỹ thuật viên, kỹ sư làm việc tại 80 doanh nghiệp tiêu biểu cho các ngành công nghiệp lớn của đất nước.

Kết quả nghiên cứu: (i) vận dụng lý thuyết nghiên cứu Con người vào Việt Nam theo hướng điều khiển học kỹ thuật,  phương pháp luận ứng dụng của UNIDO; (ii) con người Việt Nam công nghiệp hệ sản xuất, gồm đồng bộ từ công nhân sản xuất trực tiếp đến đội ngũ kỹ thuật viên đến quản đốc, đốc công tạo thành một môđun con người Việt Nam công nghiệp cho từng loại hình sản xuất công nghiệp, tính đồng bộ được đặt ra ngay từ đầu thể hiện tính công nghiệp hóa, hiện đại hóa cao hướng tới nền kinh tế: (iii) các giải pháp phát triển con người Việt Nam công nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.