Đề tài KX.05- 12: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe của một số nhóm người lao động xét dưới góc độ yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước” (02/07/2013)

Đề tài do GS. TSKH. Lê Nam Trà làm chủ nhiệm, thực hiện từ 2001-2005. Đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05 do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Chương trình KX.05: Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX.05: “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (02/07/2013)

Chương trình do GS.VS.TSKH. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì, thực hiện từ 2001-2005.

ĐỀ TÀI KX.05.11 "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa" (11/10/2007)

Thuộc Chương trình KH-CN cấp nhà nước KX-05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ quản, mục tiêu của đề tài là : (i) Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, phân tích mặt được cũng như hạn chế trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực hiện nay; (ii) đề xuất một số giải pháp, mô hình, chính sách quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt lực lượng lao động được đào tạo, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện chuyển đổi cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

ĐỀ TÀI KX.05.08 "Con người Việt Nam với kỹ thuật và công nghệ (người máy) trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa hướng tới nền kinh tế tri thức” (11/10/2007)

Thuộc Chương trình KH-CN cấp nhà nước KX-05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ quản, đề tài có mục tiêu nghiên cứu con người Việt Nam công nghiệp trong quá trình CNH qua các thời kỳ và đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, hướng tới nền kinh tế tri thức.

ĐỀ TÀI KX.05.07"Xây dựng con người Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế" (11/10/2007)

Thuộc Chương trình KH-CN cấp nhà nước KX-05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì, đề tài tiến hành tìm hiểu quan điểm giá trị và một số nét nhân cách người Việt hiện nay, đề tài đề xuất một một số giải pháp giáo dục con người Việt Nam theo định hướng XHCN đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập, toàn cầu hóa.

ĐỀ TÀI KX.05.05 "Nghiên cứu phân tích các chỉ số phát triển con người (HDI) của người Việt Nam giai đoạn 2001-2005” (03/07/2007)

Thuộc Chương trình KH-CN cấp nhà nước KX-05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ quản, đề tài có mục tiêu: xác định một cách hệ thống các phương pháp đo đạc các chỉ số phát triển người Việt Nam ( HDI, GDI, HPI);kiến nghị sử dụng các chỉ số phát triển người (theo các chỉ số chung của UNDP và các chỉ số phát triển người chi tiết và đặc trưng cho Việt Nam) để đánh giá sự phát triển tại Việt Nam, đánh giá, giám sát thực thi chính sách và đổi mới chính sách về phát triển người với tư cách con người là mục tiêu và động lực của quá trình phát triển; đề xuất các giải pháp nâng cao thứ bậc HDI, GDI, HPI của Việt Nam; góp phần xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn cho Báo cáo quốc gia về phát triển người của Chính phủ.