Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ: “Phát triển dựa trên quyền văn hóa ở nước ta hiện nay”

15/03/2020

Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ: “Phát triển dựa trên quyền văn hóa ở nước ta hiện nay” do PGS.TS Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS. TSKH. Lương Đình Hải - Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); PGS. TS. Nguyễn Chí Dũng - Viện Nghiên cứu quyền Con người (phản biện 1); PGS. TS. Phạm Duy Đức - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (phản biện 2); TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); TS. Nguyễn Ngọc Trung - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên).

Đề tài tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quan điểm phát triển văn hóa dựa trên quyền văn hóa ở nước ta hiện nay. Qua đó, gợi ý một số chính sách liên quan đến phát triển văn hóa dựa trên quyên văn hóa.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày qua ba chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận nghiên cứu về phát triển văn hóa dựa trên quyền văn hóa. Nhóm tác giả thực hiện đề tài tập trung phân tích nguồn gốc hình thành quyền con người, quyền văn hóa, vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển và một số khái niệm liên quan. Chương 2: Thực trạng phát triển văn hóa dựa trên quyền văn hóa ở nước ta hiện nay. Chương này tập trung phân tích bối cảnh thế giới và khu vực tác động đến văn hóa Việt Nam; quan điểm của Đảng và nhà nước về phát triển văn hóa dựa trên quyền văn hóa; và phân tích một số nhóm quyền thuộc quyền văn hóa như quyền hưởng thụ văn hóa, quyền tiếp cận văn hóa và vấn đề bảo tồn, sáng tạo văn hóa . Chương 3: Kết luận và kiến nghị. Từ kết quả phân tích, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển và thúc đẩy phát triển văn hóa dựa trên quyền văn hóa.

Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở cho rằng đề tài rất có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn. Hướng nghiên cứu của đề tài là khá mới vì vậy, đây được coi là một trong những đề tài mang tính tiên phong và gợi mở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo. Hội đồng cũng đã đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài Đạt yêu cầu và đủ điều kiện nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phòng QLKH&HTQT

The older news.............................