Nghiệm thu Đề tài cấp Bộ “An ninh con người ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu: các quan điểm tiếp cận và chính sách”

15/03/2020

Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “An ninh con người ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu: các quan điểm tiếp cận và chính sách do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu gồm: (1) PGS.TS. Đặng Nguyên Anh (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) – Chủ tịch hội đồng, (2) PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa (Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn ) – Phản biện 1, (3) PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng ) – Phản biện 2, (4) GS.TS. Trịnh Duy Luân (Viện Xã hội học) - Ủy viên hội đồng, (5) PGS.TSKH. Lương Đình Hải (Viện Nghiên cứu Con người ) - Ủy viên hội đồng, (6) PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) - Ủy viên hội đồng, (7) TS. Trần Ngọc Ngoạn (Viện Địa lý Nhân văn) - Ủy viên hội đồng.

Ngoài phần mở đầu và danh mục tài liệu tham khảo, cấu trúc báo cáo gồm 3 chương: Chương 1. Quan điểm tiếp cận an ninh con người trên thế giới và Việt Nam; Chương 2. Chính sách và hoạt động của Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu; Chương 3. Kết luận và kiến nghị.

Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài cả về mặt lý luận và thực tiễn, cho rằng vấn đề an ninh con người đặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu là vô cùng cấp thiết cần phải có sự nhìn nhận xứng đáng thông qua các bằng chứng nghiên cứu. Đề tài đã chỉ ra được các chiều cạnh cụ thể của an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu cũng như các quan điểm và chính sách của nhà nước Việt Nam trước thách thức của biến đổi khí hậu, các kế hoạch hành động nhằm ứng phó, quản lý rủi ro và các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra một số góp ý để nhóm nghiên cứu hoàn thiện và xuất bản thành sách. Kết quả nghiệm thu của đề tài được hội đồng đánh giá đạt loại khá.

Nguyễn Thị Huệ

 

 

The older news.............................