Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Người nông dân với tiếp cận pháp luật”

15/03/2020

Chiều ngày 18 tháng 4 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài Người nông dân với tiếp cận pháp luật do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu gồm: (1) GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) – Chủ tịch hội đồng, (2) PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương (Viện Nhà nước và Pháp luật ) – Phản biện 1, (3) GS.TS. Phạm Hồng Thái (Đại học Quốc gia Hà Nội ) – Phản biện 2, (4) GS.TS. Phạm Văn Đức (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) - Ủy viên hội đồng, (5) PGS.TSKH. Lương Đình Hải (Viện Nghiên cứu Con người ) - Ủy viên hội đồng, (6) TS. Đặng Vũ Huân (Bộ Tư Pháp) - Ủy viên hội đồng, (7) TS. Lê Mai Thanh (Viện Nhà nước và Pháp luật) - Ủy viên hội đồng.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, cấu trúc báo cáo gồm 3 chương: Chương 1. Một số vấn đề lý luận về người nông dân nông thôn với tiếp cận pháp luật; Chương 2. Thực trạng người nông dân với tiếp cận pháp luật (Nghiên cứu trường hợp nông dân nông thôn tỉnh Thanh Hóa; Chương 3. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng, mở rộng cơ hội tiếp cận pháp luật, phát huy vai trò chủ thể thực hiện pháp luật của người nông dân vùng nông thôn ở nước ta hiện nay.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận về tiếp cận pháp luật của người nông dân, đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người nông dân, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị. Bằng việc sử dụng cách tiếp cận lịch sử logic và liên ngành luật học, xã hội học, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng pháp luật có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội nói chung và đời sống người nông dân nói riêng, là công cụ không thể thiếu để ổn định trật tự xã hội. Do đó cần phải nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người nông dân cũng như việc thực thi pháp luật tại địa phương.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại khá và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra một số góp ý để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa và hoàn thiện.

Nguyễn Thị Huệ

 

 

The older news.............................