Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: yêu cầu và giải pháp”

30/03/2017

 

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: yêu cầu và giải pháp do PGS.TSKH. Lương Đình Hải  làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu gồm: (1)GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) - Chủ tịch hội đồng; (2) GS.TS. Hồ Sĩ Quý - Phản biện 1; (3) GS.TS. Trần Phúc Thăng - Phản biện 2; (4) PGS.TS. Nguyễn Tài Đông - Ủy viên hội đồng; (5) PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên hội đồng; (6) TS. Đào Thị Minh Hương (Viện Nghiên cứu Con người) - Ủy viên hội đồng; (7) PGS.TS. Dương Văn Thịnh - Ủy  viên hội đồng.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của đề tài gồm 4 chương: Chương 1: Quan niệm về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương 2:Quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương 3: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta từ 1996 đến nay; Chương 4: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đến năm 2020.

 Các thành viên hội đồng cho rằng, kết quả nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra được thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay, phần viết về thể chế cho nguồn nhân lực có kết cấu chặt chẽ và lập luận rõ ràng, đề tài cũng đã đưa ra được các quan điểm về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như các tiêu chí đánh giá và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực chất lượng cao, bốn giải pháp đề tài đưa ra có những điểm mới đặc biệt trong vấn đề cải cách giáo dục, đào tạo hoàn thiện thể chế chính sách về nguồn nhân lực. Đây là những giải pháp mang tính tổng thể. Bên cạnh đó, đề tài cũng nhận được một số góp ý của hội đồng để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện và xuất bản thành sách.

Nhìn chung, hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài cũng như các sản phẩm được xuất bản trong quá trình thực hiện đề tài. Đề tài được đánh giá xếp loại khá.

Nguyễn Thị Huệ

The older news.............................