Nghiệm thu Báo cáo thường niên 2011- 2012 " Đảm bảo quyền An sinh xã hội ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người giai đoạn 2011-2012"

25/06/2013

Báo cáo thường niên 2011- 2012 " Đảm bảo quyền An sinh xã hội ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người giai đoạn 2011-2012" do TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu chính thức tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, tháng 1 năm 2013

Kết quả đạt loại Khá

The older news.............................

Tin tức nổi bật