Nghiệm thu chương trình cấp Bộ "Một số vấn đề cơ bản về quyền con người và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vì mục tiêu phát triển con người"

25/06/2013

Chương trình cấp Bộ "Một số vấn đề cơ bản về quyền con người và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vì mục tiêu phát triển con người" do PGS.TS Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu chính thức tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam năm 2012.

Chương trình gồm các đề tài nhánh:

1. Một số vấn đề cơ bản về quyền con người với môi trường và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm.

2. Một số vấn đề cơ bản về quyền Dân sự- Chính trị và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm.

3. Một số vấn đề cơ bản về quyền Kinh tế và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Th.s. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm.

4. Một số vấn đề cơ bản về quyền Văn hóa, Xã hội và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm.

Kết quả bảo vệ các đề tài nhánh và Chương trình đều đạt loại Khá

The older news.............................

Tin tức nổi bật