Nghiệm thu cấp Bộ Chương trình “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”

29/12/2011
Chương trình cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020” do PGS.TS Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2011

 

Chương trình cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020” do PGS.TS Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2011.

Chương trình gồm các đề tài nhánh:

1. Những vấn đề văn hóa cơ bản trong phát triển con người giai đoạn 2011-2020.   TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm

2. Một số vấn đề môi trường cơ bản trong phát triển con người giai đoạn 2011- 2020. TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm.

3. Một số vấn đề kinh tế cơ bản trong phát triển con người giai đoạn 2011-2020. TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm.

4. Một số vấn đề xã hội cơ bản trong phát triển con người giai đoạn 2011-2020. TS. Nguyễn Ngọc Mai làm chủ nhiệm

Kết quả bảo vệ các đề tài nhánh và Chương trình đều đạt loại Khá.

The older news.............................

Tin tức nổi bật