Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Những luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập dưới tác động của toàn cầu

29/12/2011
Ngày 12 tháng 2 năm 2011, tại Viện khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Những luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập dưới tác động của toàn cầu hóa” do GS.VS. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm.
Nghiệm thu đề tài cấp bộ: “Những luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập dưới tác động của toàn cầu

Ngày 12 tháng 2 năm 2011, tại Viện khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Những luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập dưới tác động của toàn cầu hóa” do GS.VS. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm.

Hội  đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên, trong đó có mặt 6: GS.TS. Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch hội đồng; GS.TS. Phạm Xuân Nam - Phản biện 1; GS.TS. Dương Phú Hiệp - Phản biện 2; các ủy viên Hội đồng gồm: PGS.TS. Mai Quỳnh Nam; GS.TS. Đặng Cảnh Khanh; PGS.TS. Trần Thị An và Thư ký hội đồng - CN. Ngô Văn Sáu. Tham gia buổi bảo vệ còn có các thành viên đề tài và cán bộ nghiên cứu Viện nghiên cứu Con người.

Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 4 phần: phần thứ nhất “Những vấn đề chung” - đề tài tập trung vào phân tích khái quát về giá trị học; phần thứ hai “Những giá trị chung” - trong phần này đề tài phân tích những giá trị chung nhất của loài người, giá trị phổ quát, giá trị sống còn, giá trị gốc, giá trị cao quý nhất, giá trị gia đình, giá trị dân chủ, giá trị thị trường và toàn cầu hóa; phần thứ ba “Kinh nghiệm nước ngoài” - đây là phần được đề tài tập trung phân tích khá công phu từ những hệ giá trị Tây Âu đến hệ giá trị Mỹ, hệ giá trị Đông Á và một số nước Đông nam Á; Từ những kết quả nghiên cứu đề tài đi đến “Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam” - đây cũng chính là phần thứ tư của đề tài.

Tại hội  đồng nghiệm thu, đề tài được đánh giá là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu, có những đóng góp mới quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu về giá trị. Đề tài đã đưa ra những luận cứ khoa học để xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề tài được xếp loại xuất sắc.

Nguyễn  Đình Tuấn

 

The older news.............................