Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay".

18/12/2009
Ngày 26 tháng 9 năm 2009, Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ: "Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay" do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm.

Ngày 26 tháng 9 năm 2009, Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ: "Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay" do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: Chủ tịch hội đồng GS.TS Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam; hai phản biện là TSKH Bùi Quang Dũng, Viện Xã hội học, PGS.TS. Phạm Thành Nghị, Viện Nghiên cứu Con người, GS.TS Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, PGS.TS Trần Đình Hảo, Viện KHXH Việt Nam, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam, PGS.TS Hồ Sỹ Quý, Viện Thông tin KHXH Việt Nam, CN. Ngô Văn Sáu, Viện KHXH Việt Nam -Thư ký hội đồng. Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt loại Khá, với những điểm cơ bản sau:

- Đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học có vấn đề nghiên cứu tương đối "nhạy cảm", song đề tài đã chọn cách tiếp cận, nghiên cứu hướng vào thực tiễn, trên cơ sở kết quả 10 năm thực hiện dân chủ cơ sở và kết quả điều tra, khảo sát, đề tài phân tích, đánh giá làm rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, vị trí vai trò của người dân, khả năng, mức độ, phạm vi, nội dung, hình thức tham gia trong quá trình thực hiện dân chủ cơ sở vì mục tiêu phát triển con người

- Đề tài đã làm rõ những vấn đề cơ bản về sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện dân chủ cơ sở, tiêu chí nâng cao hiệu quả, mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ cơ sở, tiêu chí nâng cao hiệu quả, mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ cơ sở tạo cơ hội cho người dân tham gia hoạt động quản lý, giám sát, nâng cao năng lực và trình độ, kỹ năng, kỹ thuật trong giao tiếp, thảo luận, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thông qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chính quyền địa phương, củng cố và nâng cao tinh thần đoàn kết trong nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền co sở, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

- Đề tài đã chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế, yếu kém và hướng giải quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở, tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch. Thực hiện dân chủ cơ sở phải gắn với việc trao quyền nhiều hơn cho người dân, tạo cơ chế, chính sách, tạo động lực để thu hút mọi người tham gia vào công việc chung của cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, ổn định chính trị bảo đảm phát triển bền vững

Trương Văn Dũng

The older news.............................

Tin tức nổi bật