Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản thực hiện Quyền con người vì mục tiêu phát triển con người” do TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm

15/10/2009
Ngày 18 tháng 8 năm 2009, Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Một số vấn đề cơ bản thực hiện Quyền con người vì mục tiêu phát triển con người" do TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm.
       Ngày 18 tháng 8 năm 2009, Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài với Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Đỗ Hoài Nam, chủ tịch Viện KHXH Việt Nam; 02 phản biện là TS. Cao Đức Phát, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, Viện Nghiên cứu Con người; 03 ủy viên là GS.TS.Võ Khánh Vinh, Viện KHXH Việt Nam, PGS.TS. Lê Minh Thông, Viện Khoa học tổ chức Trung ương, PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên, Viện Nhà nước và Pháp luật, TS. Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng bộ Tư pháp. Đề tài đã được hội đồng đánh giá đạt loại Khá với những ưu điểm nổi bật sau:
-         Đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu và hệ thông, có giá trị khoa học và thực tiễn, cách trình bày sáng sủa, dễ tiếp cận.
-         Đề tài có cách tiếp cận mới mẻ, tổ chức thực hiện hướng vào thực tiễn với phương pháp nghiên cứu liên ngành dựa trên lý thuyết của các lĩnh vực Luật, Sử, Chính trị, Xã hội học, đặc biệt ỏ cách đo đạc thực chứng đem lại kết quả nghiên cứu có sức thuyết phục, mang hơi thở của cuộc sống rất sinh động không chỉ dừng ở nghiên cứu lý thuyết trưu tượng chung chung.
-         Vấn đề nghiên cứu khá nhạt cảm, song đề tài đã có hướng tiếp cận tốt, đứng trên góc độ liên ngành cố gắng khách quan phác họa một bức tranh toàn cảnh về những nỗ lực thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người trong 25 đỏi mới ở nước ta. Đề tài đã nêu được tính phổ biến và đặc thù trong tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người.
-         Đề tài đã chỉ ra được những vấn đề tồn tại cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo làm cơ sở thực tiễn bổ ích cho việc hoạch định chính sách về quyền con người và phát triển con người. Tuy nhiên đề tài cần khẳng định rõ hơn những điều đã làm được và làm tốt trong điều kiện hạn hẹp của một nước đang phát triển lịa phải kinh qua một giai đoạn chiến tranh ác liệt kéo dài, điều này gắn chặt với bản chất chính trị của chế độ ta, nhìn từ lăng kính đó các quyền cơ bản ở Việt Nam đã được thực hiện tốt
P.V

The older news.............................

Tin tức nổi bật