Chương trình cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”

15/10/2009
Chương trình Nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020" đã được ký hợp đồng giữa Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Con người vào tháng 6/2009, bao gồm 5 đề tài nhánh và 01 báo cáo thường niên. Chương trình do PGS.TS Mai Quỳnh Nam chủ nhiệm, thực hiện trong 2 năm 2009-2010.
Chương trình Nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giia đoạn 2011-2020" đã được ký hợp đồng giữa Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Con người vào tháng 6/2009, bao gồm 5 đề tài nhánh và 01 báo cáo thường niên. Chương trình do PGS.TS Mai Quỳnh Nam chủ nhiệm, thực hiện trong 2 năm 2009-2010.
Mục tiêu chương trình
1.     Xác định cơ sở lý luận của phát triển con người, các yếu tố tác động đến phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế;
2.     Đánh giá một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2001-2010 từ các góc độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường
3.     Phân tích và xác định những xu hướng nổi trội về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020;
4.     Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.
 
Đề tài 1: Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Đề tài do PGS.TS Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm là đề tài phương pháp luận của chương trình. Đề tài tập trung làm rõ cơ sở lý luận của phát triển con người, nghiên cứu thực trạng phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2001-2010, qua đó xác định một số vấn đề cơ bản, giải pháp và xu hướng của phát triển con người Việt Nam 2011-2020. Ngoài phần nghiên cứu lý luận làm định hướng cho các đề tài khác, gắn kết kết quả của các đề tài khác xác định các vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đề tài này còn chú trọng đến nghiên cứu phát triển con người từ góc độ giáo dục, y tế cụ thể là:
-         Một số vấn đề lý luận về giáo dục nhìn từ góc độ phát triển con người
-         Thực trạng giáo dục Việt Nam trong 10 năm qua (2001-2020)
-         Những vấn đề giáo dục cơ bản nhìn từ góc độ phát triển con người
-         Xu hướng cơ bản và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục hướng đến mực tiêu phát triển con người
-         Một số vấn đề lý luận về các vấn đề y tế nhìn từ góc độ phát triển con người
-         Các vấn đề y tế ở Việt Nam nhìn từ góc độ phát triển con người
-         Xu hướng cơ bản và các giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe và phát triển hệ thống y tế vì mục tiêu phát triển con người
 
Đề tài 2: Một số vấn đề kinh tế cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2020
Đề tài do TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm, tập trung vào làm rõ các quan điểm lý luận về tăng trưởng kinh tế có hiệu quả, bền vững gắn với công bằng trong phân phối thu nhập và mở rộng cơ hội tham gia và ý nghĩa của nó đối với phát triển con người, nghiên cứu điểm hình về một số sáng kiến phát huy hiệu quả các thành tựu của tăng trưởng kinh tế cho phát triển con người tại một số cộng đồng tiêu biểu ở Việt Nam; làm rõ vai trò chủ thể các cấp và sự tham gia của người dân trong phát triển kinh tế; xác định một số định hướng cơ bản, chính sách trọng yếu và giải pháp khả thi để đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam.
 
Đề tài 3: Một số vấn đề xã hội cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam giai đonạ 2011-2020
Đề tài do Th.S Nguyễn Ngọc Mai làm chủ nhiệm, tập trung vào làm rõ cơ sở lý luận về các vấn đề xã hội trong phát triển con người; xác định những vấn đề xã hội cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam trong giai đonạ 2001-2010 bao gồm ba vấn đề (lao động- việc làm; vấn đề xã hội trong di dân tái định cư liên quan đến giải phóng mặt bằng và vấn đề an toàn thực phẩm); xác định cơ sở phương pháp luận đánh giá sự tác động của ba vấn đề xã hội thông qua đánh giá việc thực thi chính sách và số liệu thống kê, nghiên cứu định tính; phân tích vai trò chủ thể người dân trong các hiện tượng xã hội; định hướng chiến lược phát triển con người từ góc độ xã hội giai đoạn 2011-2020.
 
Đề tài 4: Một số vấn đề văn hóa cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Đề tài do TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm, tập trung làm rõ cơ sở lý luận phát triển con người từ góc độ văn hóa; vai trò của yếu tố văn hóa trong đánh giá phát triển con người; xem xét các chủ thể văn hóa (hưởng thụ và sáng tạo), vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển văn hóa vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
 
Đề tài 5: Một số vấn đề môi trường cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Đề tài do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm, tập trung vào làm rõ cơ sở lý luận quan hệ môi trường và phát triển con người và thực tiễn ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010; xác định vấn đề cơ bản phát triển con người từ góc độ môi trường và các tiêu chí để đánh giá; phân tích vai trò chủ thể của nhân tố con người (từ Trung ương, địa phương đến cộng đồng người dân) trong mối tương tác con người và môi trường; đề xuất xu hướng và giải pháp bảo vệ môi trường trong mối tương tác phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
 
Báo cáo thường niên: Phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2009-2010.
Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Thành Nghị
Thời gian thực hiện: tháng 12/2008- 12/2010
 
Về tiến độ thực hiện Chương trình, các đề tài đang triển khai đề cương chi tiết, xây dựng báo cáo về phương pháp luận chuẩn bị điều tra chung.
 
Minh Hương
 

The older news.............................

Tin tức nổi bật