ĐỀ TÀI : Dân số và phát triển của dân tộc Chứt ở tỉnh Quảng Bình

11/10/2007
Nghiên cứu, khảo sát về dân số và tiềm năng phát triển của dân tộc Chứt,  Quảng Bình trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, tăng cường nội lực phát triển trong công cuộc đổi mới đất nước

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thịnh

Thời gian thực hiện: 2000-2001

Hoạt động nghiên cứu: (1)Nghiên cứu những tư liệu lịch sử về nguồn gốc, đặc trưng lịch sử - văn hóa, các tập quán và phương thức sống của dân tộc Chứt; (2) Khảo sát thực tế 5 nhóm địa phương (Mày, Sách, Rục, A rem, Mã Liềng thuộc dân tộc Chứt, Quảng Bình và Hà Tĩnh), phỏng vấn bằng bảng hỏi 400 người dân và phỏng vấn sâu 10 cán bộ địa phương.

Kết quả: (1) Nêu bật những thách thức và tiềm năng phát triển của dân tộc Chứt trong thực tiễn xây dựng đất nước; (2) phát hiện một số hiện vật văn hóa vật thể và phi vật thể (đàn trơ bon, kèn pia, một số làn điệu dân ca) và một số phương tiện mưu sinh.

 

Địa chỉ liên hệ

TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc, Viện Nghiên cứu Con người-

ĐT: (844). 62736070, E-mail: ihskimngoc@yahoo.com      

 

Tin tức nổi bật