ĐỀ TÀI : Một số vấn đề cơ bản thực hiện Quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam

11/10/2007
Trên cơ sở làm rõ khái niệm quyền con người, phát triển con người và mối quan hệ giữa thực hiện quyền con người với phát triển con người:, tiến hành đánh giá quá trình thực hiện quyền con người dưới góc độ phát triển con người ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và rút ra một số vấn đề cơ bản về thực hiện quyền con người phục vụ mục tiêu phát triển con người

Chủ nhiệm đề tàiTS. Vũ Thị Minh Chi

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2007 đến 4/2008

 

Nội dung của đề tài:

1. Lý luận về quyền con người và phát triển con người: (i) khái niệm về phát triển con người, quyền con người; (ii) bản chất của Phát triển con người và bản chất của Quyền con người (iii) mục tiêu phát triển con người ; (iv) điều kiện thực hiện Quyền con người

2. Đánh giá quá trình thực hiện quyền con người dưới góc độ phát triển con người (thực trạng): (i) thực trạng quá trình thực hiện quyền con người dưới góc độ phát triển người (xem xét cơ sở tư tưởng và pháp lý của việc thực hiện các NQPTCN; xem xét cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện các NQPTCN; thực trạng ý thức về NQPTCN (phân tích kết quả phỏng vấn sâu và điều tra diện rộng); đánh giá một số điều kiện đảm bảo thực hiện các quyền con người vì mục tiêu phát triển con người); (ii) nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con ngườiánh giá chung về tình hình thực hiện quyền con người vì phát triển con người; nguyên nhân); (iii) một số vấn đề cơ bản thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người (vấn đề về nhận thức; vấn đề về pháp lý và cơ chế, tổ chức thực hiện; vấn đề về điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường dân chủ.

3. Một số giải pháp thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người: (i) quan điểm cơ bản về thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người; (ii) một số giải pháp đảm bảo thực hiện quyền con người vỡ mục tiêu phát triển con người

 

Địa chỉ liên hệ:

TS. Vũ Thị Minh Chi

Địa chỉ: A2 – P107B – Trung Tự – Hà Nội

Điện thoại: 8521156

Email: minhchi0412@yahoo.co.jp

Tin tức nổi bật