ĐỀ TÀI: Những vấn đề cơ bản về con người Việt Nam giai đoạn 2006-2010 (11/10/2007)

Đánh giá việc thực thi các chủ trương, chính sách trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng về phát triển con người giai đoạn 2001-2005, đề tài xem xét những vấn đề cơ bản đặt ra đối với con người Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010, đồng thời đề xuất những kiến nghị về chính sách phát triển con người cho giai đoạn 5 năm tới, đáp ứng được yêu cầu đổi mới đất nước.

ĐỀ TÀI : Một vấn đề lý luận và ứng dụng Nhân học văn hóa trong việc phát triển con người ở Việt Nam (11/10/2007)

Đề tài có nhiệm vụ: (1) Trình bày cách tiếp cận Nhân học văn hóa; (2) Xác định các cơ sở khoa học của việc phát triển con ng­ười Việt Nam; (3)Phân tích các kết quả nghiên cứu và ứng dụng Nhân học văn hóa vào phát triển con ng­ười Việt Nam. Trên cơ sở đó rút ra những kiến nghị cụ thể góp phần nâng cao vai trò của ngành khoa học này vào việc giải quyết những vấn đề phát triển con ng­ười ở n­ước ta.

Tin tức nổi bật