Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay". (18/12/2009)

Ngày 26 tháng 9 năm 2009, Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ: "Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay" do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản thực hiện Quyền con người vì mục tiêu phát triển con người” do TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm (15/10/2009)

Ngày 18 tháng 8 năm 2009, Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Một số vấn đề cơ bản thực hiện Quyền con người vì mục tiêu phát triển con người" do TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm.

Chương trình cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (15/10/2009)

Chương trình Nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020" đã được ký hợp đồng giữa Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Con người vào tháng 6/2009, bao gồm 5 đề tài nhánh và 01 báo cáo thường niên. Chương trình do PGS.TS Mai Quỳnh Nam chủ nhiệm, thực hiện trong 2 năm 2009-2010.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài: “Những vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Vùng Tây Bắc” do PGS. TS. Phạm Thành Nghị làm chủ nhiệm (18/07/2009)

Sáng ngày 27/6/2009, đề tài cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản về phát triển con người Vùng Tây Bắc” do PGS. TS. Phạm Thành Nghị làm chủ nhiệm đã bảo vệ cấp Bộ.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay”. (18/06/2009)

 Ngày 16/6/2009, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, số 9A, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay” do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm.

ĐỀ TÀI : Dân số và phát triển của dân tộc Chứt ở tỉnh Quảng Bình (11/10/2007)

Nghiên cứu, khảo sát về dân số và tiềm năng phát triển của dân tộc Chứt,  Quảng Bình trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, tăng cường nội lực phát triển trong công cuộc đổi mới đất nước

ĐỀ TÀI : Một số vấn đề cơ bản thực hiện Quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam (11/10/2007)

Trên cơ sở làm rõ khái niệm quyền con người, phát triển con người và mối quan hệ giữa thực hiện quyền con người với phát triển con người:, tiến hành đánh giá quá trình thực hiện quyền con người dưới góc độ phát triển con người ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và rút ra một số vấn đề cơ bản về thực hiện quyền con người phục vụ mục tiêu phát triển con người

ĐỀ TÀI: Những vấn đề cơ bản trong phát triển con người vùng Tây Bắc (Thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế xã hội và môi trường cơ bản nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến 2015”) (11/10/2007)

Trên cơ sở nghiên cứu các nét đặc thù về địa bàn cư trú, kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng Tây Bắc, trên cơ sở đánh giá phát triển con người của các tỉnh đó được công bố trong HDR của UNDP và Việt Nam, đề tài làm rõ những vấn đề cơ bản trong phát triển con người của các tỉnh trong địa bàn này nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển con người vùng Tây Bắc theo hướng bền vững.

ĐỀ TÀI : Tiếp cận mục tiêu phát triển con người trong kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam (11/10/2007)

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia về xây dựng, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển bền vững; nghiên cứu văn bản và kết quả khảo sát thực tế về quá trình xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm, kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam ở cấp quốc gia và cấp địa phương (tỉnh/thành phố), đề tài đề xuất các khuyến nghị, giải pháp để kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam vừa bảo đảm tính bền vững, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển con người.

ĐỀ TÀI : Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc sử dụng chỉ số phát triển con người (HDI) trong phân bổ ngân sách và mục tiêu phát triển con người (11/10/2007)

Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm lý luận của UNDP về phát triển con người (PTCN) và kinh nghiệm  quốc tế sử dụng HDI trong hoạch định chính sách, trên cơ sở nghiên cứu quá trình Việt Nam thực hiện Báo cáo phát triển con người (HDR) và xem xét các tương quan giữa các chỉ số HDI, đề tài xác định rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về việc sử dụng các chỉ số này (HDI) trong phân bổ ngân sách và mục tiêu phát triển con người ở nước ta trong những năm  tới.

Tin tức nổi bật