Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phương pháp luận nghiên cứu con người. Niên giám nghiên cứu số 2. Nxb. Khoa học Xã hội, 2002

20/06/2013
Tài liệu tập hợp các nghiên cứu
Năm xuất bản: 0

Phạm Minh Hạc, Trịnh Thị Kim Ngọc....