Dự án “Điều tra giá trị Châu Á”

07/11/2007
Được sự tài trợ của Đại học Quốc gia Đài Loan, Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành điều tra tại 20 tỉnh/thành trên cả nước để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, thái độ của người dân Việt Nam về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội...

Điều tra Giá trị Châu á được thực hiện với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đại diện cho một vùng lãnh thổ, theo tỷ lệ dân cư đã được áp dụng ở 20 tỉnh/thành Việt Nam để tìm hiểu thái độ, niềm tin, tâm tư và nguyện vọng của các tầng lớp dân cư đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội,…

Sau khoá tập huấn về phương pháp điều tra, các cán bộ Viện Nghiên cứu Con người và các cộng tác viên đã tiến hành phỏng vấn bằng bảng hỏi 1200 người tại 200 xã/ phường thuộc 99 huyện của 20 tỉnh/thành trên cả nước từ 15/9 đến 30/ 12 năm 2006. Số lượng người trả lời phỏng vấn được xác định dựa theo qui mô dân số. Các điểm điều tra được lựa chọn bằng qui trình chọn mẫu ngẫu nhiên. Phương pháp chọn mẫu này cho phép mẫu chọn đại diện cho dân cư cả nước về các biến nghề nghiệp, giới tính, dân tộc, trình độ học vấn, địa bàn cư trú, nhóm tuổi.

Người trả lời phỏng vấn tại mỗi phường/ xã được xác định bằng quy trình đi bộ nhất định từ một điểm xuất phát đã được định sẵn trong hướng dẫn.

 

Liên hệ: ptnghi@fpt.vn

               ihsvn@hn.vnn.vn