Đề tài “Các giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế của ngành giáo dục đào tạo”

07/11/2007
Thuộc dự án “Tổng kết 20 năm đổi mới ở Việt Nam” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì và do UNDP tài trợ, đề tài tiến hành thực trạng giáo dục hiện nay và đề xuất các giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế của ngành giáo dục đào tạo

 

Liên hệ:  ptnghi@fpt.vn