Tập huấn “Đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân (PRA)”Điều tra Thái độ của người dân đối với toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

07/11/2007
Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân (PRA) là phương pháp học tập kinh nghiệm của cộng đồng một cách tích cực, sâu sắc, có hệ thống, nhưng bán chính thức, được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu đa ngành với sự tham gia của các thành viên trong cộng đồng.

Cơ quan tài trợ: Quỹ phát triển quốc tế Canada.

Đồng chủ nhiệm: TS. Đặng Xuân Thao và TS. Trương Thị Thuý Hằng

Thời gian thực hiện: tháng 7-2001

 

Liên hệ: Trương Thị Thuý Hằng

               Email: thuyhangihs@yahoo.com