Dự án "Điều tra giá trị thế giới WVS 2001"

07/11/2007
Được sự tài trợ của Tổ chức SIDA (Thụy Điển) và Ban điều hành Điều tra Giá trị Thế giới, trong năm 2001 Viện  Nghiên cứu Con người đã tiến hành tìm hiểu thái độ, niềm tin, và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp dân cư tại 20 tỉnh/thành trên cả nước về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội

Cơ quan tài trợ: SIDA Thuỵ Điển và Ban điều hành Điều tra Giá trị thế giới

Chủ nhiệm: GS.VS. Phạm Minh Hạc.

Thường trực: PGS.TS. Phạm Thành Nghị

 

Lần đầu tiên, Điều tra Giá trị thế giới với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đại diện cho một vùng lãnh thổ, theo tỷ lệ dân cư đã được áp dụng ở 20 tỉnh/thành Việt Nam để tìm hiểu thái độ, niềm tin, tâm tư và nguyện vọng của các tầng lớp dân cư đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội,…

Sau khoá tập huấn về phương pháp điều tra, các cán bộ Viện Nghiên cứu Con người và các cộng tác viên đã tiến hành phỏng vấn bằng bảng hỏi 1000 người tại 200 xã/ phường thuộc 99 huyện của 20 tỉnh/thành trên cả nước từ 28/ 8 đến 30/ 9 năm 2001. Số lượng người trả lời phỏng vấn được xác định dựa theo qui mô dân số. Các điểm điều tra được lựa chọn bằng qui trình chọn mẫu ngẫu nhiên. Phương pháp chọn mẫu này cho phép mẫu chọn đại diện cho dân cư cả nước về các biến nghề nghiệp, giới tính, dân tộc, trình độ học vấn, địa bàn cư trú, nhóm tuổi.

Người trả lời phỏng vấn tại mỗi phường/ xã được xác định bằng quy trình đi bộ nhất định từ một điểm xuất phát đã được định sẵn trong hướng dẫn.

Các hoạt động liên quan đến WVS

- Hôi thảo quốc tế “Điều tra giá trị thế giới” tại Stellenbosch, Nam Phi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11 năm 2001. Đoàn Việt Nam có GS.VS. Phạm Minh Hạc và PGS.TS. Phạm Thành Nghị tham dự. Tại Hội thảo, GS.VS. Phạm Minh Hạc đã được bầu vào Ban Điều hành dự án WVS.

- Hội thảo quốc tế “Công dân, dân chủ và thị trường trong vòng cung Thái Bình Dương” từ ngày 18 đến 19 tháng 3 năm 2004 tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ. Tại Hội thảo này các nhà khoa học đã thảo luận về giá trị dân chủ và thị trường của các quốc gia trong Vòng cung Thái Bình Dương dựa trên kết quả Điều tra Giá trị thế giới 2001 và các vòng điều tra trước đó. Đoàn Việt Nam có GS.VS. Phạm Minh Hạc và PGS.TS. Phạm Thành Nghị tham dự.

Các ấn phẩm

-         Phạm Minh Hạc & Phạm Thành Nghị. Định hướng giá trị trong thời kỳ quá độ từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường tại Việt Nam. Nghiên cứu Con người.  Số 1 (1) 2002.

-         Russell J. Dalton, Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị, Ông Thuỵ Như Ngọc. Quan hệ xã hội và nguồn vốn xã hội ở Việt Nam: Điều tra giá trị thế giới 2001. Nghiên cứu Con người.  Số 2(2) 2002.

-          Phạm Minh Hạc & Phạm Thành Nghị. Thái độ của công chúng về dân chủ và thị trường qua cuộc điều tra giá trị thế giới 2001. Nghiên cứu Con người. Số 1 (4) 2003.

-         Phạm Minh Hạc & Phạm Thành Nghị. Điều tra giá trị về dân chủ và thị trường ở Việt Nam. Nghiên cứu Con người. Số 3(12) 2004.

 

Liên hệ: ptnghi@fpt.vn hoặc ihsvn@hn.vnn.vn